Relder 3, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180228)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Relder 3, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180228)

Relder 3, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180228)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PE3

Er zijn geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20180228).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 juni t/m 25 juli 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 26 juli 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.