Regeling acceptatie aangeboden particuliere archieven 2019

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Regeling acceptatie aangeboden particuliere archieven 2019

Regeling acceptatie aangeboden particuliere archieven 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2019 de Regeling acceptatie aangeboden particuliere archieven 2019 vastgesteld.

In de Archiefverordening 2018 is in artikel 1 vastgesteld dat het college van burgemeester en wethouders moet zorgen voor interne regels om de gemeentelijke archiefbescheiden goed te beheren.

In artikel 4 van de Archiefverordening 2018 staat dat het college bevoegd is om bescheiden in de archiefbewaarplaats op te nemen, afkomstig van instellingen of personen, als deze naar oordeel van het college van historische waarde zijn. Het college heeft daarvoor bovengenoemde regeling vastgesteld.

In deze regeling worden de procedure, de voorwaarden waaronder acceptatie plaatsvindt en de werkwijze van het beoordelen en het feitelijke accepteren van ‘externe’ archieven vastgelegd. Het college maakt een afweging op basis van het totaalbeeld, dat wil zeggen:

  • De waarde van het archief voor de geschiedenis van Nederweert
  • De kosten voor opname in de archiefbewaarplaats (materiaal etc.)
  • De toegankelijkheid van het archief (aanwezigheid inventaris)

Het college kan daarnaast nog aanvullende maatregelen treffen.  Ook kan het besluiten om het archief te digitaliseren en het formeel te vervangen (hierbij wordt het papieren archief vernietigd en het digitale archief beschikbaar gesteld via de website van de gemeente). Als een archief bij het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden, zal de regeling worden toegepast.

De regeling is in te zien bij de infobalie van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Witlox van het team Informatievoorziening.

Te downloaden: