Plattepeeldijk 25, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180167)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Plattepeeldijk 25, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180167)

Plattepeeldijk 25, pluimveehouderij, veranderingsvergunning (UV 20180167)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 12-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RP25

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 13 maart t/m 23 april 2020, bij de infobalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 24 april 2020 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.