Planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 08-11-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 30 oktober 2018 besloten in ontwerp in te stemmen met de wijziging van het gemeentelijk Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018. Dit beleid ziet toe op de toepassing van het buitenplans afwijken op grond van artikel 2.1, lid 1 onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo.

De beleidsregel is een aanpassing van het bestaande Beleid planologische gevallen kruimelgevallen onder de Wabo. De aanpassing bestaat uit een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • kruimelbeleid ook in het buitengebied toepassen
  • hemelwaterinfiltratie verplichten bij nieuwe bouwwerken
  • kleine architectonische bouwdelen voor de voorgevelrooilijn mogelijk maken
  • voorwaarden rond zendmasten nader bepalen
  • gepaste bebouwing mogelijk maken op bedrijventerreinen

De ontwerpbeleidsregel ligt vanaf 9 november 2018 twee weken ter inzage bij de infobalie in het gemeentehuis en is ook digitaal raadpleegbaar. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Raadpleeg de procedure op deze website voor meer informatie. Bellen kan ook met Esther van der Linden van het team Ruimte en Wonen. Met haar kunt u ook een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.