Pannenweg 222

Pannenweg 222

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 23-03-2017

Het bestemmingsplan is op 14 maart 2017 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan betreft een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan bedrijventerrein Pannenweg-Oost. De herziening heeft als doel de woonbestemming, welke nu van toepassing is op een gedeelte van het perceel Pannenweg 222 en het perceel Rijksweg-Zuid 18E/20, om te zetten in een bedrijfsbestemming. Hiermee komt tevens de zonering rondom deze percelen te vervallen. Er is geen exploitatieplan opgesteld.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 24 maart tot en met 4 mei 2017, bij de centrale klantenbalie, op afspraak en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen kenbaar te maken naar aanleiding van het ter visie liggende ontwerp bestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.
Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Houtappels van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677 111.