Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Home > Bekendmakingen > Structuurvisies, ontwerp > Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Structuurvisies
Publicatiedatum: 07-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert maken bekend dat met ingang van 7 maart 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 17 april 2019, bij de informatie- en servicebalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Nederweert, ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 t/m  2021.

Ligging plangebied en strekking Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021
De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Nederweert. In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2018 tot en met 2021) en met een doorkijk naar de lange termijn vastgelegd.

Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op kwalitatieve groei.

De ontwerpstructuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten woningbouw de komende jaren wenselijk vinden en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt worden over waar wel en waar geen woningen meer gewenst zijn. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de structuurvisie ook directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De ontwerpstructuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel.

Raadplegen, indienen inspraakreactie
Met betrekking tot de Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 kan gedurende voornoemde periode door iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Het plan is digitaal raadpleegbaar via de websites www.nederweert.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0946.SVWonenML-ON01. Het is niet mogelijk per e-mail een inspraakreactie in te dienen.

Vervolgprocedure
Het college van burgemeester en wethouders stelt een eindverslag inspraak vast met betrekking tot de ingekomen inspraakreacties, dat ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen over de vaststelling van de visie. Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.