Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (07-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (07-07-2020)

Nieuwe baan ongenummerd, tijdelijk gronddepot (OV 20200095) (07-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 09-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de infobalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.