Lage Kuilen 11, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180212)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Lage Kuilen 11, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180212)

Lage Kuilen 11, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180212)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031PJ11

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 20 september t/m 31 oktober 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 1 november 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

De aanvraag met bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.