Kreijelmusweg 6, Ospel

Kreijelmusweg 6, Ospel

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieu-informatie
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Beoordeling aanmeldingsnotitie MER Kreijelmusweg 6, Ospel

Dit besluit is al eerder via de gemeentelijke website gepubliceerd. Verplichte publicatie (artikel 7.17, lid 5 Wet milieubeheer) in de Staatscourant is toen achterwege gebleven. Dit verzuim wordt door deze publicatie hersteld.

Volgens categorie 14 van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren, als het gaat om 40.000 of meer plaatsen voor pluimvee, maar minder dan 60.000 plaatsen voor pluimvee. Er moet dan worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor een Milieu Effect Rapport nodig is.

Volgens artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben burgemeester en wethouders van Nederweert besloten dat voor onderstaande activiteit geen Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voordoen die om het opstellen van een Milieu Effect Rapport vragen:

Maatschap Adams, Kreijelmusweg 6, Ospel voor het voornemen tot het wijzigen van een pluimveehouderij. gelegen Kreijelmusweg 6, Ospel.
Het voornemen heeft in hoofdzaak betrekking op het realiseren van een nieuwe stal en het aanpassen van de bestaande stallen.

U kunt het besluit tijdens openingsuren inzien van 12 juni tot en met 23 juli 2020 bij de klantenbalie van de gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.