Klachtenoverzicht 2019

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Klachtenoverzicht 2019

Klachtenoverzicht 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 16-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Volgens artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om jaarlijks de ingediende schriftelijke klachten te registreren en te publiceren. In 2019 heeft de gemeente Nederweert 12 klachten ontvangen over gedragingen van medewerkers. Het betreft de volgende klachten.

1.
Datum: 16 januari 2019
Klager:  Inwoner Nederweert
Klacht: De sporthalvloeren van sporthal De Bengele zijn vuil, stoffig en glad. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid.
Afdoening: De gemeente heeft de vloeren direct behandeld met een dieptereiniger. De klacht is afgehandeld per e-mail.

2.
Datum: 20 februari 2019
Klager: Inwoner Nederweert namens ouders
Klacht: Volgens betrokkene heeft de afwikkeling van Wmo-toekenningen aan diens ouders te wensen overgelaten. Medewerkers zijn onpersoonlijk en niet begripvol geweest tegen ouders.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Uit het dossier is gebleken dat de klacht onterecht is en dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. De gemeente betreurt het feit dat betrokkene een andere beleving van de situatie heeft gehad.

3.
Datum: 8 maart 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Betrokkene is het niet eens met een proces-verbaal van de BOA. Ook is betrokkene van mening dat de bejegening van de BOA te wensen over heeft gelaten.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Klacht is besproken met leidinggevende en desbetreffende BOA. Geadviseerd om bezwaar aan te tekenen tegen het proces-verbaal bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

4.
Datum: 28 maart 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Betrokkene is het niet eens met een proces-verbaal van de BOA. Ook is betrokkene van mening dat de bejegening van de BOA te wensen over heeft gelaten.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Klacht is besproken met leidinggevende en desbetreffende BOA. Geadviseerd om bezwaar aan te tekenen tegen het proces-verbaal bij het Centraal Justitieel Incassobureau.

5.
Datum: 29 april 2019
Klager: Inwoner Drunen namens diens moeder te Nederweert
Klacht: Klacht over een medewerkster van thuiszorgorganisatie Tzorg die bij de moeder van betrokkene werkte.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief waarin is uitgelegd dat de betreffende medewerkster niet werkzaam is bij de gemeente Nederweert, maar bij thuiszorgorganisatie Tzorg te Uden. De klacht is doorgestuurd naar thuiszorgorganisatie Tzorg met het verzoek de klacht verder af te handelen.

6.
Datum: 21 mei 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht over wateroverlast op perceel. Betrokkene voelt zich genegeerd door de gemeente.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Excuses aangeboden voor het feit dat de afhandeling van de brief van betrokkene en de telefoonnotitie te wensen over heeft gelaten.

7.
Datum: 26 juni 2019
Klager: Inwoner Ospel
Klacht: Klacht met betrekking tot de service van de gemeente en tevens een verzoek om correctie van de verhuisdatum.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief door de vakafdeling. Klacht is intern besproken en tevens wordt uitleg gegeven hoe een schriftelijk correctieverzoek van de verhuisdatum moet worden aangeleverd.

8.
Datum: 14 juli 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht over het snoeien van eikenbomen, overlast processierupsen, rattenoverlast en ongerustheid milieustraat.
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Uitleg gegeven over de diverse onderwerpen.

9.
Datum: 12 augustus 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht over bejegening door medewerker KCC.
Afdoening: Klacht afgehandeld per e-mail. Excuses aangeboden voor het feit dat bejegening te wensen over heeft gelaten. Daarnaast uitgelegd dat gemeente sinds kort gebruik maakt van nieuw telefoniesysteem en dat uitrol hiervan niet zonder problemen is verlopen.

10.
Datum: 16 oktober 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht ingekomen via Nationale Ombudsman inzake duivenoverlast
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Uitgelegd dat de gemeente behoorlijk wat inspanningen heeft verricht om de overlast van de eikenbomen tot een minimum te beperken.

11.
Datum: 18 november 2019
Klager: Inwoner Ospel
Klacht: Klacht inzake bejegening door medewerker Wmo naar aanleiding van een Wmo-aanvraag.        
Afdoening: Formeel afgehandeld via een brief. Excuses aangeboden voor het feit dat de bejegening te wensen over heeft gelaten. Betrokkene komt toch in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.

12.
Datum: 6 december 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht inzake onduidelijke informatie over het plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand en de legesheffing hieromtrent.
Afdoening: Afgehandeld door middel van een bezoek ter plaatse door de wethouder. Daarnaast heeft de leidinggevende nog telefonisch contact gezocht en uitgelegd dat bezwaar kan worden gemaakt tegen de legesheffing.

Klacht indienen
Een klacht kunt u schriftelijk of via onze website online indienen. Een schriftelijke klacht moet voorzien zijn van uw naam, adres, handtekening en omschrijving van de gedraging waartegen u de klacht indient.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van onze gemeente, Loes Janssen, tel. (0495) 677111, e-mail: l.janssen@nederweert.nl.