Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert maken, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), mede namens het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg bekend, dat op 20 mei 2019 onder een aantal voorschriften, is verleend:

  • een omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor hetveranderen van een varkenshouderij gelegen aan de Roeven 19 te Nederweert (registratienummer UV 20170093).
  • een watervergunning op grond van artikel 6.2, lid 1 sub a van de Waterwet voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Roeven 19 te Nederweert in het oppervlaktewaterlichaam Roevenlossing. (zaaknummer 2017-Z6819).

De vergunningaanvragen zijn gecoördineerd behandeld. Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit op grond van de Waterwet is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerp besluit. Het besluit op grond van de Wabo is niet gewijzigd t.o.v. het ontwerpbesluit. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
De aanvragen, besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van vrijdag 24 mei 2019 tot en met vrijdag 5 juli 2019:

  • in het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1 te Nederweert (bij de centrale klantenbalie of op afspraak).
  • op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Wij verzoeken u voor het inzien van de stukken telefonisch een afspraak te maken met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via 088 88 90 100.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het betreffende besluit worden gegeven.

Beroep
Tegen (een van de) besluiten kan beroep worden ingesteld door degene die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het betreffende ontwerpbesluit en eenieder aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit, eenieder die wil opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, vierde lid van de Awb vanaf de dag na de terinzagelegging tot en met 5 juli 2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Voorts dient, zo mogelijk , een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Voorlopige voorziening
De besluiten treden in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van de besluiten niet. Gelet hierop kan, indien tegen de besluiten beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep of het vragen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar de website van de rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl/Informatie.

Informatie
Voor informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer T. (Tom) Kierkels van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Nederweert via telefoonnummer 0495 677 111. Het besluit is ook te raadplegen via www.nederweert.nl onder bekendmakingen.

Voor informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer P. (Patrick) Caris van het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 088 88 90 100. Het besluit kan ook worden ingezien via www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.