Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht > Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure Roeven 19 Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RN19

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, mede namens het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg bekend dat het voornemens is om positief te beschikken op de aanvragen om:

  • een omgevingsvergunning voor het veranderen van een varkenshouderij gelegen aan de Roeven 19 te Nederweert. Deze aanvraag is binnengekomen op 22 juni 2017 en geregistreerd onder nummer UV 20170093.
  • een watervergunning voor het lozen van afvalwater van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Roeven 19 te Nederweert, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Roevenlossing. Deze aanvraag is binnengekomen op 14 juli 2017 en is ingeschreven onder zaaknummer 2017-Z6819.

De aanvragen worden gecoördineerd behandeld. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 Awb tijdens kantooruren ter inzage van 8 februari 2019 tot en met 21 maart 2019:

  • in het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1 te Nederweert (bij de centrale klantenbalie of op afspraak).
  • op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Wij verzoeken u voor het inzien van de stukken telefonisch een afspraak te maken met het team vergunningen en plantoetsing via 088 88 90 100.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het betreffende ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen
Iedereen kan gedurende bovenvermelde periode over elk ontwerpbesluit afzonderlijk schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunning dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert onder vermelding van het registratienummer UV 20170093 en de schriftelijke zienswijzen over de ontwerp-watervergunning dient u te sturen naar het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2017-Z6819.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met de gemeente Nederweert, via telefoonnummer 0495 677 111 of met het waterschap, via telefoonnummer 088 88 90 100.

Informatie
Voor informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer T. (Tom) Kierkels van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Nederweert via telefoonnummer 0495 677 111. Het ontwerpbesluit is ook te raadplegen via www.nederweert.nl onder officiële bekendmakingen.

Voor informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer P. (Patrick) Caris van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 88 90 100. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.