Inspraak op voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan voorontwerp > Inspraak op voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen

Inspraak op voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 26-03-2020

Inspraak op voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen, voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog) en ontwerp Paraplubeheersverordening Kernen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente inspraak verleent op de volgende plannen:

  • voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen
  • voorontwerp Paraplubestemmingsplan Kernen (analoog)
  • ontwerp Paraplubeheersverordening Kernen

In de praktijk is gebleken dat er in de bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor de kernen een aantal punten niet geregeld zijn op de wijze zoals ze bedoeld zijn. Het gaat om de volgende onderdelen:

Afkoppelen hemelwater:
In een aantal bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden bouwmogelijkheden geboden, zonder dat er eisen worden gesteld ten aanzien van het in voldoende mate op eigen terrein afkoppelen en infiltreren van hemelwater. Dit terwijl afkoppeling en infiltratie wel gewenst zijn.

Bedrijven
In een aantal bestemmingsplannen en beheersverordeningen is binnen de bedrijfsbestemming in de woonomgeving aangegeven dat industriële, ambtelijke bedrijven en (groot)handels rechtstreeks zijn toegestaan. Dit zonder koppeling aan een milieucategorie. Dit is niet wenselijk.

Bouwwerken geen gebouwen zijnde
In een aantal bestemmingsplannen en beheersverordeningen is er geen maximum oppervlak gekoppeld aan bouwwerken geen gebouwen zijnde en is ook geen locatie opgenomen, terwijl dit wel wenselijk is.

Parkeren
In een aantal bestemmingsplannen en beheersverordeningen ontbreekt een parkeerregeling. Door het wegvallen van de regeling in de bouwverordening kunnen we nu geen parkeereisen stellen, terwijl dit vaak wel wenselijk is.

Wonen
In een aantal bestemmingsplannen en beheersverordeningen is wel een definitie voor ‘woning’ opgenomen, maar niet voor ‘wonen’, terwijl in de plannen over ‘wonen’ gesproken wordt. Op grond van recente jurisprudentie moet bij de uitleg van het begrip ‘wonen’ aangesloten worden bij het algemeen taalgebruik. Hierdoor kan ‘wonen’ niet beperkt worden tot de huisvesting van één huishouden, terwijl dit wel de bedoeling is.

U kunt de stukken inzien van 27 maart tot en met 7 mei 2020 via www.nederweert.nl. Ook kunt u de stukken inzien bij de infobalie. Mocht de inzage bij de infobalie vanwege de beperkte openstelling moeilijk zijn, dan kunt u met de gemeente bellen. We kunnen dan afspraken maken om stukken eventueel digitaal toe te zenden. Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke reactie indienen bij burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge reactie, kunt u contact opnemen met mevrouw Mariëlle Houtappels. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 677 111.

De onderstaande plannen zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl: