Hoofstraat 15, bouwen woning (OV 20180188) (24-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Hoofstraat 15, bouwen woning (OV 20180188) (24-01-2019)

Hoofstraat 15, bouwen woning (OV 20180188) (24-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 31-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031AC15

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij de infobalie. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.