Gecoördineerde besluiten: vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ en verleende omgevingsvergunning

Home > Bekendmakingen > Gecoördineerde besluiten: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ verleende omgevingsvergunning > Gecoördineerde besluiten: vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ en verleende omgevingsvergunning

Gecoördineerde besluiten: vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ en verleende omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Gecoördineerde besluiten: vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ en verleende omgevingsvergunning Burgemeester Hobusstraat 60, 62,  70 A1 t/m 70 A11, 70 B1 t/m 70 B10, 70 C1 t/m 70 C4 en 70 D1 t/m 70 D4 te Nederweert                             

Burgemeester en wethouders van Nederweert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de gemeente Nederweert in de vergadering van 28 mei het bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de volgende stukken voor iedereen ter inzage:

  1. Het vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ (inclusief vaststellingsbesluit);
  2. De omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen (UV 20180208).

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad op 20 november 2018 besloten tot het toepassen van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro).

Inhoud van het plan
Het vastgesteld bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen. Hiervoor wordt de voormalige sporthal annex meubelwinkelpand gesloopt. De directe omgeving wordt daarvoor ingericht als openbare ruimte met de noodzakelijke voorzieningen. In het kader van de economische uitvoerbaarheid is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan ligt de omgevingsvergunning voor het gebouw ter inzage. Door de coördinatieregeling doorloopt de omgevingsvergunning dezelfde procedure als het bestemmingsplan.

Daarnaast maakt het bestemmingsplan de uitbreiding van de voormalige Emté en aangrenzend de realisatie van commerciële ruimten met daarboven maximaal 9 appartementen door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk.

Ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan zijn 4 zienswijzen ingediend en is een reactie van het Waterschap Limburg ontvangen. Deze leiden niet tot een wijziging van het plan.  

Terinzagelegging
Van vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 liggen het vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ en de omgevingsvergunning met alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de centrale klantenbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De stukken kunnen tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien.

Het  vastgestelde bestemmingsplan kan ook worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPcentrBurgHob2018-VA01) en via de gemeentelijke website www.nederweert.nl. De omgevingsvergunning (UV 20180208) is eveneens via de gemeentelijke website onder het kopje bekendmakingen te raadplegen.

Beroepsmogelijkheid
Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 26 juli 2019 mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag, door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan dan wel het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij de gemeenteraad, en
  • een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan dan wel ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij de gemeenteraad in te dienen.

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.