Gebbelsweg 9, bouwen loods (U1 20190061)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Gebbelsweg 9, bouwen loods (U1 20190061)

Gebbelsweg 9, bouwen loods (U1 20190061)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035EA9

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 mei t/m 2 juli 2020 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 3 juli 2020 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.

Te downloaden: