Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen van stal (OV 20180230) (10-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen van stal (OV 20180230) (10-07-2019)

Doctor Anton Philipsweg 4, herbouwen van stal (OV 20180230) (10-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031LA4

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes), op afspraak bij het Klant Contact Centrum. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. U kunt ook bellen met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

De aanvragen en de besluiten zonder bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.