Coördinatieregeling ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert’

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Coördinatieregeling ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert’

Coördinatieregeling ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert’

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 06-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert maken op grond van artikel 3.30 t/m artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Nederweert op 20 november 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het project ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert’.

Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel besluit. Met de coördinatieregeling is het mogelijk om diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig te doorlopen. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de voor het project benodigde besluiten worden gebundeld. Dit heeft tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat een belanghebbende slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.

De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders voor de benodigde (omgevings)vergunningen. Tegen het raadsbesluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat geen bezwaar en beroep open.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bjorn Weekers van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677111.