Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert

Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat, Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’;
  2. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen;

Voor dit initiatief heeft de gemeenteraad op 20 november 2018 besloten tot het toepassen van de coördinatieregeling (artikel 3.30 Wro).

Inhoud van het plan
Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een gebouw met commerciële ruimten, waaronder een supermarkt, op de begane grond en 29 appartementen op de verdiepingen. Hiervoor wordt de voormalige sporthal annex meubelwinkelpand gesloopt. De directe omgeving wordt daarvoor ingericht als openbare ruimte met de noodzakelijke voorzieningen. In het kader van de economische uitvoerbaarheid is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer.
Gelijktijdig met het bestemmingsplan ligt het besluit van de omgevingsvergunning voor het gebouw ter inzage. Door de coördinatieregeling doorloopt de omgevingsvergunning dezelfde procedure als het bestemmingsplan.
Daarnaast maakt het bestemmingsplan de uitbreiding van de Emté en aangrenzend de realisatie van commerciële ruimten met daarboven maximaal 9 appartementen door middel van een wijzigingsbevoegdheid mogelijk.

Procedure
Van vrijdag 25 januari 2019 tot en met donderdag 7 maart 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Centrum, locatie Burgemeester Hobusstraat Nederweert’ met alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de centrale klantenbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De stukken kunnen tijdens de reguliere openingstijden worden ingezien.
Het ontwerpbestemmingsplan kan ook worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPcentrBurgHob2018-ON01) en via de gemeentelijke website www.nederweert.nl. De ontwerp omgevingsvergunning (UV 20180208) is eveneens via de gemeentelijke website te raadplegen.
Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van zowel het ontwerpbestemmingsplan als de ontwerp omgevingsvergunning schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met  Hugo Laveaux  van het team Samenleving, telefoonnummer (0495) 677111.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0495) 677 111.