Burg. Greijmansstraat 4, wijziging OV 20200013 draaien locatie wasboxen (OV 20200048) (16-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Burg. Greijmansstraat 4, wijziging OV 20200013 draaien locatie wasboxen (OV 20200048) (16-04-2020)

Burg. Greijmansstraat 4, wijziging OV 20200013 draaien locatie wasboxen (OV 20200048) (16-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CN4

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de infobalie binnen zes weken na de dag van verzending (datum tussen haakjes). Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ons besluit met de bijbehorende stukken.