Buitengebied Nederweert deellocaties Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan vastgesteld > Buitengebied Nederweert deellocaties Nederweert

Buitengebied Nederweert deellocaties Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 26-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied Nederweert deellocaties Nederweert gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn beschreven in het vaststellingsbesluit dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. Het plan idn-nummer is: NL.IMRO.0946.BPbgbdeelloc2014-VA01.

Plangebied en doel:
In dit bestemmingsplan wordt een aantal agrarische locaties waar de afgelopen jaren sloop van leegstaande agrarische bebouwing heeft plaatsgevonden opnieuw bestemd. Verder wordt in dit bestemmingplan een aantal omissies hersteld.

Inzien
Het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u stukken inzien van 28  februari 2020 t/m 9 april 2020, bij de infobalie of op afspraak. Daarnaast is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.BPbgbdeelloc2014-VA01).

Beroep
Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld tijdens de termijn van terinzagelegging bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener van een beroepschrift kan – als onverwijlde spoed dat gelet op betrokken belangen vereist – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.