Booldersdijk snelheidslimiet

Booldersdijk snelheidslimiet

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 01-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De Booldersdijk is aangewezen als een erftoegangsweg (ETW) buiten de bebouwde kom maar voldoet op dit moment niet aan de inrichtingkenmerken van dit type weg. Vanwege de toestand van het huidige wegdek willen we het onderhoud aan de Booldersdijk niet verder uitstellen en de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de tweede helft van 2019. Het ligt daarom voor de hand om een herinrichting te combineren met de geplande werkzaamheden, welke bestaan uit de aanleg van snelheidremmende maatregelen (kruispuntplateaus en drempel), het gelijkwaardig aansluiten van alle verharde zijwegen (verkeer van rechts heeft voorrang) en het (opnieuw) aanbrengen van markeringen.

Daarom heeft burgemeester en wethouders besloten voor de Booldersdijk een snelheidslimiet in te stellen van 60 km/h en de verharde zijwegen gelijkwaardig aan de Booldersdijk aan te sluiten.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 2 augustus t/m 12 september 2019, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.