Bestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan gewijzigde vaststelling > Bestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant

Bestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 21-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Bestemmingsplan Randweg West leisurekwadrant. Het bestemmingsplan is op 5 februari 2019 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Nederweert. Het bestemmingsplan gaat over een gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied Nederweert (inclusief herzieningen), Buitengebied Nederweert 1998 en de Beheersverordening Nederweert, Budschop, Eind, Ospeldijk en Pannenweg-Oost. De locatie waar het plan betrekking op heeft, ligt in de noordoostelijke oksel van de kruising van de A2 en N275.

Het plan heeft als doel om het hotel dat nu aan de oostzijde van de Randweg West vergund is, aan de westzijde van de Randweg West mogelijk te maken. Daarnaast heeft het plan als doel om de uitbreiding van het leisurekwadrant aan de westzijde van de Randweg West mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft op 4 september 2018 besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig is. Verder is er een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer opgesteld. Het IDN-nummer van het vastgestelde plan is NLIMRO.0946.BPRandwegwleis2018-VA01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 februari t/m 4 april 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Er zijn zienswijzen ingediend tegen het ontwerp. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen ten aanzien van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan. Verder kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze ten aanzien van het ontwerpplan hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen kenbaar te maken naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde Afdeling.

Het bestemmingsplan treedt daags na de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mariƫlle Houtappels van het team Samenleving.