Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 25-03-2016

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, maken bekend dat zij, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op 22 december 2015 mandaten, volmachten en machtigingen hebben verleend aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, conform het bij het besluit gevoegde register.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij mevrouw M. Lucassen van het team AJBZ.