Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Home > Bekendmakingen > Beleidsregels > Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Beleidsregels
Publicatiedatum: 06-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Op 23 november 2018 is het Beleid planologische kruimelgevallen onder de Wabo, 2018 vastgesteld. Dit beleid ziet toe op de toepassing van het buitenplans afwijken op grond van artikel 2.1, lid 1 onder c j° artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo.

De beleidsregel is een aanpassing van het bestaande Beleid planologische gevallen kruimelgevallen onder de Wabo. De aanpassing bestaat uit een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • kruimelbeleid ook in het buitengebied toepassen
  • hemelwaterinfiltratie verplichten bij nieuwe bouwwerken
  • kleine architectonische bouwdelen voor de voorgevelrooilijn mogelijk maken
  • voorwaarden rond zendmasten nader bepalen
  • gepaste bebouwing mogelijk maken op bedrijventerreinen

De beleidsregel heeft twee weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen ingediend. Tegen de beleidsregel is geen bezwaar of beroep mogelijk.