Beleid aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Home > Bekendmakingen > Verordeningen > Beleid aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Beleid aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen en reglementen
Publicatiedatum: 10-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De gemeenteraad van Nederweert heeft op 18 december 2018 besloten om nieuw beleid vast te stellen voor plattelandswoningen en Ruimte voor Ruimte-woningen. Het beleid gaat over aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze type woningen en treedt op 11 januari 2019 in werking.

Het beleid wijzigt de Beleidsregel omgekeerde werking 1e herziening, die over aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij alle type woningen en andere gevoelige functies gaat. Daarmee vervalt ook de stop op medewerking aan aanvragen voor plattelandswoningen, die gold sinds 28 oktober 2016.

Voor plattelandswoningen is een toetsingskader ontwikkeld dat gaat over alle relevante milieuaspecten, waaronder ook een toets aan endotoxinen. Bij geitenhouderijen wordt geen medewerking verleend aan plattelandswoningen. Voor Ruimte voor Ruimte-woningen wordt een geurnorm opgenomen. Het beleid geldt alleen bij planologische procedures. Voor Ruimte voor Ruimte-woningen is voor een aantal situaties een overgangsregeling opgenomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Samenleving.