Banendijk 5, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180157)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Banendijk 5, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180157)

Banendijk 5, varkenshouderij, veranderingsvergunning (UV 20180157)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 17-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SV5

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 18 januari t/m 28 februari 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 1 maart 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.