Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (uitgebreid) > Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Arishoek 1, brandveilig in gebruik nemen van een kinderdagverblijfgebouw (UV 20190049)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 08-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RP1

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 20190049).

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 9 augustus t/m 19 september 2019 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging t/m 20 september 2019 mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met een medewerk(st)er van het team Ruimte en Wonen.

De aanvraag met bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.