Appartementen Harrie Carisstraat Nederweert

Home > Bekendmakingen > Bestemmingsplan ontwerp > Appartementen Harrie Carisstraat Nederweert

Appartementen Harrie Carisstraat Nederweert

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ontwerpbestemmingsplan Appartementen Harrie Carisstraat Nederweert. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herziening van de beheersverordening ‘Nederweert, Budschop, Eind en Ospeldijk’. De locatie waar het plan betrekking op heeft, ligt op de T-splitsing Harrie Carisstraat en Mgr. Kreijelmansstraat. Het ontwerpbestemmingsplan heeft als doel om 24 appartementen (2 complexen van 12 woningen) mogelijk te maken.

Sinds het gewijzigde besluit m.e.r., dat op 7 juli 2017 in werking is getreden, moet voor elke activiteit opgenomen in de D-lijst voorafgaand aan verdere besluitvorming een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden. Het onderhavige plan valt onder deze activiteiten. De initiatiefnemer heeft dan ook voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure een aanmeldingsnotitie ingediend. Het college van B&W heeft op 4 februari 2020 besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig is. Verder is er een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer opgesteld. Het IDN-nummer van het ontwerpplan is NL.IMRO.0946.BPAppHarCarstr2020-ON01.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 14 februari t/m 26 maart 2020, bij de infobalie of op afspraak en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het plan schriftelijk dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Raadpleeg de procedure voor meer informatie. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Chrit Damoiseaux van het team Samenleving Fysiek.