Aanwijzingsbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 14-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester en burgemeester en wethouders hebben op 28 april 2020 besloten om een aantal personen te belasten met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de hierna genoemde wet- en regelgeving:

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Gemeentewet en daarop gebaseerde verordeningen
  • Drank- en horecawet

De aangewezen personen zijn: de heer M. Gerets, de heer F. Feijen, de heer J. Peters. Verder is besloten om de bestaande aanwijzingsbesluiten in te trekken van de heer F. van den Brink, de heer H. Roost en de heer M. Smeets. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team AJBZ.