Aanwijzingsbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 31-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester en burgemeester en wethouders hebben op 22 oktober 2019 besloten om een aantal personen te belasten met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de hierna genoemde wet- en regelgeving:

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Gemeentewet en daarop gebaseerde verordeningen
  • Drank- en horecawet
  • Wet basisregistratie personen

De aangewezen personen zijn de heer J.W. Schobre, de heer J.J. P. Peeters, mevrouw K. Stribos en mevrouw V. Naus. Verder is besloten om de bestaande aanwijzingsbesluiten van de heer S. Rutten en de mevrouw S. Schobre in te trekken. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team AJBZ.