Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 26-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Burgemeester en wethouders hebben op 17 september 2019 besloten (gelet op artikel 6.1, eerste lid, Wmo 2015 en art. 5:11 e.v. Awb) om mevrouw M.H.G.E. Wilms, met terugwerkende kracht per 19 augustus 2019:

  1. gedurende 6 maanden aan te wijzen als toezichthouder kwaliteit Wmo, belast met het uitoefenen van het toezicht op de kwaliteit volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  2. te benoemen als onbezoldigd ambtenaar uitsluitend voor het uitoefenen van de functie als toezichthouder kwaliteit;
  3. een legitimatiebewijs toezichthouders conform de regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb te verstrekken;
  4. het aanwijzingsbesluit bekend te maken ivolgens het bepaalde in artikel 3:41 van de Awb.

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.