Aanwijzingsbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 12-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester en burgemeester en wethouders hebben op 3 september 2019 besloten om functionarissen van het team AJBZ te belasten met het toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de hierna genoemde wet- en regelgeving:

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Gemeentewet en daarop gebaseerde verordeningen
  • Drank- en horecawet
  • Wet basisregistratie personen

De aangewezen functionarissen zijn: de toezichthouders, de toezichthouder/BOA, de inspecteur APV/BOA en de juristen, belast met het taakveld toezicht en handhaving. Verder is besloten om de eerdere aanwijzingsbesluiten van 28 september 2010, 13 september 2016, 18 maart 2008 en 20 februari 2018 in te trekken voor zover deze van toepassing zijn op de volgende personen: H. Creemers, P. Jaspers, J. Emonts, E. van der Wallen, L. Janssen en S. Berger. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team AJBZ.