Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD-Limburg-Noord

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD-Limburg-Noord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD-Limburg-Noord

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 25-03-2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gelet op het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 18.4 van de Wet milieubeheer, op 22 maart 2015 hebben besloten het categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders vast te stellen. Met de inwerkingtreding van dit besluit zijn de toezichthouders die werkzaam zijn bij één van de partners van de RUD Limburg-Noord aangewezen als toezichthouders in de functies zoals benoemd in de bijlage bij het besluit.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij mevrouw M. Lucassen van het team AJBZ.