Aanwijzen toezichthouder

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Aanwijzen toezichthouder

Aanwijzen toezichthouder

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 20-07-2017
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De burgemeester en burgemeester en wethouders hebben op 11 juli 2017 besloten om mevrouw S. Schobre aan te wijzen als toezichthouder binnen de gemeente Nederweert. Zij is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wet- en regelgeving: artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Afvalstoffenverordening, Drank- en Horecawet, Wegenverkeerswet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Flora- en faunawet, Monumentenwet 1988, Natuurbeschermingswet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet Geluidhinder, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij Jolanda van de Gazelle van het team AJBZ, telefoonnummer (0495) 677 111.