Vergadering Gemeenteraad 18-12-2018

Vergadering Gemeenteraad 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen profielschets toekomstige burgemeester

3 Vragenhalfuur

4 Spreekrecht

5 Loting bij hoofdelijke stemming

6 Vaststelling van de agenda

7 Vaststellen actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

8 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

9 Hamerstukken

Bijgevoegde documenten

10 Geitenhouderij, naar aanleiding van het voorbereidingsbesluit

11 Belastingverordeningen en tarieven 2019

12 Plattelandswoningen en RvR-woningen, woon- en leefklimaat (voorstel wordt nagezonden)

13 Wessemerdijk 11 en Schoordijk 5, minicamping met bedrijfwoning (voorstel wordt nagezonden)

13a Heroverweging onderhoudsmaatregelen Leveroysedijk

14 Duurzame brandweerkazerne en uitstraling (voorstel wordt nagezonden)

15 Wijziging begroting

16 Politiek bestuurlijke actualiteiten

17 Sluiting