Vergadering Gemeenteraad 05-06-2018

Vergadering Gemeenteraad 05-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Bespreken rapport rekenkamercommissie "Onderzoek naar beëinidiging fusie Risse en Westrom"

10 Nieuw subsidiebeleid vanaf 2019

11 Oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak

12 Ontwerp-begroting 2019 ICT-NML

13 Beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG)

14 Vaststelling bestemmingsplan Sint Rochusstraat 14

15 Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 en meerjarenperspectief 2020-2022 GR Omnibuzz

16 Plan van Scholen

17 Zendmachtiging lokale omroep Stichting Streekomroep Weert

18 Wijziging begroting

19 Politiek bestuurlijke actualiteiten

20 Sluiting