Vergadering Gemeenteraad 08-05-2018

Vergadering Gemeenteraad 08-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actie, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Hamerstukken

10 (Externe) vertegenwoordiging gemeenteraad

11 Primaire begroting Risse 2019

12 Begroting en kadernota GR RUD-LN

13 Ontwerp-begroting 2019 en ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2023 BsGW

14 Wijziging begroting

Bijgevoegde documenten

15 Politiek bestuurlijke actualiteiten

Bijgevoegde documenten

16 Sluiting