Vergadering Gemeenteraad 15-11-2016

Vergadering Gemeenteraad 15-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Structuurvisie Kanaalzone

10 Berap 2-2016

Bijgevoegde documenten

11 Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2016

12 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

13 Elektronische weg voor Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) afsluiten

14 Wijziging begroting

15 Politiek bestuurlijke actualiteiten

16 Sluiting