Vergadering Gemeenteraad 12-03-2019

Vergadering Gemeenteraad 12-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00
Voorzitter:H.F.M. (Henk) Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vragenhalfuur

3 Spreekrecht

4 Loting bij hoofdelijke stemming

5 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

6 Vaststellen van de actielijst, besluitenlijst en termijnagenda

7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

8 Jaarverslagen

9 Benoeming nieuw extern lid rekenkamercommissie

10 Subsidie voor groot onderhoud aan kerk te Nederweert-Eind

11 Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert

12 Integraal Veiligheidsplan

13 Werkgroep modernisering dualistische verhoudingen

14 Wijziging begroting

15 Politiek bestuurlijke actualiteiten

16 Sluiting

Actueel in Nederweert