Aan de raad gerichte brieven 2018

Home > Aan de raad gerichte brieven 2018

Aan de raad gerichte brieven 2018

Burger
Houtstook, bijlage I en bijlage II
27-12-2018
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Kadernota email, begeleidende brief, Kadernota 2020
21-12-2018
Gemeente Tiel
Uitnodiging "Pluk het Geluk in Tiel"
19-12-2018
Burger
Houtstook, bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV en bijlage V
19-12-2018
Dienst Uitvoering Onderwijs
Plan van scholen basisonderwijs 2019-2021
17-12-2018
Provincie Limburg
Begroting 2019
14-12-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Circulaire
13-12-2018
Jan Linders
Overname EMTE Supermarkt Nederweert
13-12-2018
Stichting Groen Weert en Bomenstichting
Verzoek behoud eiken langs de Leveroysedijk
13-12-2018
ProDemos
Uitnodiging deelname cursus Politiek Actief
11-12-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Introductie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
10-12-2018
Nederweert 2030
Nederweert 2030 aanbiedingsbrief, Randweg N266
10-12-2018
Natuur- en milieufederatie
Geactualiseerde windmolenvisie en zonnevisie aanbiedingsbrief, Windmolenvisie en Zonnevisie
06-12-2018
Jubileumcommissie '50 jaar Philps van Horne'
Úitnodiging lezing Frans Weekers, poster
04-12-2018
Gemeente Haaksbergen
Brief aan Staatssecretaris en Motie Kinderpardongemeente
30-11-2018
Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders
Beschermingsbewindvoering
28-11-2018
Provincie Limburg
Uitnodiging 3 Digitale Dagen 2018
28-11-2018
Gemeente Zevenaar
Motie Kinderpardon, brief Staatssecretaris
23-11-2018
IZI Solutions
Breng het stembureau naar jongeren
20-11-2018
Bomenstichting en Stichting Groen Weert
Verzoek herziening besluit kap van 190 eiken langs de Leveroysedijk
15-11-2018
Berlimont CMC Consulting
Verzoek nietig verklaren WMO Regres email, burgerinitiatief, bijlage
15-11-2018
Burger
Nietig verklaren WMO Regres, bijlage
12-11-2018
Berlimont CMC Consulting
Verzoek nietig verklaren WMO Regres, bijlage
12-11-2018
Sumrin Advocaten
Gerrisstraat 4
06-11-2018
Stichting Letselschade en Gerechtigheid
Dwaling bij het WMO Regres Convenant tussen de VNG en Verbond van Verzekeraars, bijlage
06-11-2018
Stichting Groen Weert
Onbezonnen kap van 190 eiken langs de Leveroysedijk Nederweert, overzicht, factsheet verkeersveiligheid
03-11-2018
Burgercomite Nederland
Volksreferendum buiten de Kieswet
02-11-2018
Berlimont CMC Consulting
Verzoek nietigverklaring van 3 WMO Overeenkomsten deel I, deel II
01-11-2018
Risse Groep
Score card
31-10-2018
Jan Linders
Bestemmingsplan Lambertushof 3
18-10-2018
Rialto
Verzoek coördinatieregeling Centrumplan Nederweert
17-10-2018
Bond van Wapenbroeders
Uitnodiging dodeherdenking, programma
16-10-2018
Gemeente Heerlen
Afschrift brief aan Ministerie m.b.t. motie politiesterkte
16-10-2018
Defence for children
Overzicht opname in coalitieakkoorden, invulformulier
16-10-2018
Provincie Limburg
Koninklijk besluit herbenoeming burgemeester
12-10-2018
Gemeente Enschede
Motie Kinderpardongemeente
12-10-2018
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Begrotingswijziging 2018 en 2019 begeleidende email, brief, bestuursrapportage,
Begrotingswijziging 2 2018, 1 2019 en 2 2019
12-10-2018
BsGW
Begrotingswijziging 2018 en 2019
11-10-2018
Provincie Limburg
Vaststelling bestemmingsplan Hoebenakker-Salmespad
09-10-2018
Provincie Limburg
Vaststelling bestemmingsplan Wessemerdijk 11
08-10-2018
Provincie Limburg
Vaststelling bestemmingsplan Smisserstraat 36
08-10-2018
Burger
Bevrijdingsdag
05-10-2018
WISE
Oproep tot hulp aan België; maak van de stroomcrisis een kans
27-09-2018
Lid Rekenkamercommissie
Aanvraag voor ontslag
24-09-2018
Vervuilende bronnen
Vervuilende bronnen, bijlage
23-09-2018
Unicef Nederland
Oproep UNICEF Nederland, bijlage
18-09-2018
Provincie Limburg
Vaststelling bekendmaking Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Hoebenakker-Salmespad"
18-09-92018
Rekenkamercommissie
Keuze nieuw onderzoeksonderwerp
11-09-2018
Stichting Leven met de Aarde
Vooraankondiging Feestelijke Waterdag
10-09-2018
Comité omwonenden
Partiële herziening bestemmingsplan 'Buitengebied Nederweert'
04-09-2018
Democratisch Energie Initiatief
Manifest, Gezichten van beleid
04-09-2018
Gemeente Waalwijk
Motie kinderpardon
28-08-2018
BDO Audit & Assurance BV
Opdrachtbevestiging gemeente Nederweert
28-08-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Circulaire
21-08-2018
Gemeente Simpelveld
Motie proceskosten WOZ-bezwaren
16-08-2018
Omnibuzz
Reactie op ingediende zienswijzen en kanttekeningen
13-08-2018
Provincie Limburg
Afschrift besluit, bijlage
06-08-2018
Provincie Limburg
Afschrift besluit, bijlage
06-08-2018
Ecodorpen Netwek.nl
Symposium 'de Meerwaarde van ecodorpen'
30-07-2018
Raadsledenvereniging
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
26-07-2018
Stichting Jong Nederland Limburg
Uitnodiging JubileumFestival
23-07-2018
Rescoop Limburg
Aanleg zonneparken in Limburg, bijlage I, bijlage II
23-07-2018
Gereformeerde Bijbelstichting
Bijbel in de Statenvertaling
23-072018
Risse Groep
Toelichting scorecard juni 2018
20-07-2018
ETF
Intrekken bezwaar
20-07-2018
Missing Chapter
Rapport armoede door de ogen van kinderen
17-07-2018
BsGW
Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 deel I, deel II, deel III
16-07-2018
Provincie Limburg
Raming onderuitputting BTW compensatiefonds na de meicirculaire 2018
16-07-2018
Gemeente Bergeijk
Motie vreemd aan de orde van de dag
10-07-2018
BsGW
Jaarverslag 2017
09-07-2018
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Jaarverslag 2017
09-07-2018
Stichting Leven met de Aarde
Aandacht voor het inzetten bestemmingsplan om energie-efficiëntie en het bereiken van de SDG's
te bewerkstelligen
08-07-2018
Voorzitter van het Centraal stembureau
Benoeming lid van de raad van de gemeente Nederweert
05-07-2018
Voorzitter van het Centraal stembureau
Benoeming lid van de raad van de gemeente Nederweert
05-07-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan St. Rochusstraat 14
05-07-2018
BDO
Controleverklaring jaarrekening 2017 deel I, deel II, deel III
05-07-2018
Gemeente Gennep
Zienswijze raad Risk Factory en begroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord
04-07-2018
Natuurmonumenten
Uitnodiging najaarsforum natuurmonumenten
04-07-2018
Gemeente Weert
Zienswijze op de jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord
04-07-2018
BsGW
Jaarrekening 2017
03-07-2018
Provincie Limburg
Beleidskader ontheffing verboden handelingen
03-07-2018
Ondernemend Limburg
Brandbrief huisvesting arbeidsmigranten
02-07-2018
KBO-PCOB
Email- Is dit bestuursakkoord ouderenvriendelijk?, Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving,
checklist
02-07-2018
Gemeente Peel en Maas
Zienswijze raad begroting 2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord
29-06-2018
VNG
Startpublicatie Meerjarenvisie richting 2024
29-06-2018
Wonen Limburg
Activiteitenoverzicht 2019
28-06-2018
Gemeente Peel en Maas
Motie vreemd aan de orde van de dag
22-06-2018
IVN
Tiny Forest partnergemeenten gezocht, informatie, effecten, persbericht
14-06-2018
Centraal bureau voor de Statistiek
Benchmark jeugdhulp over gemeente Nederweert
13-06-2018
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Visitaties woningcorporaties
12-06-2018
Gemeente Cranendonck
Begeleidende email, Motie Kinderpardon
08-06-2018
Ondernemend Limburg
Brandbrief huisvesting arbeidsmigranten
07-06-2018
Stichting leven met de aarde
Begeleidende email, Wereldmilieudag 2018 in de praktijk
06-06-2018
Stichting G1000.nu
Burgerparticipatie in de nieuwe collegeperiode hoe?
01-06-2018
Woningvereniging Nederweert
Brandbrief belastingverhoging woningcooperaties
31-05-2018
Risse Groep
Jaarverslag 2017 deel I, deel II, deel III
31-05-2018
Meerderweert
Meerderweert begeleidende email, Meerderweert reactie op nieuw te stichten basisschool
31-05-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Lochtstraat 41
29-05-2018
Provincie Limburg
Herbenoeming burgemeester Nederweert deel I, deel II
29-05-2018
Burger
Roken in de auto, bijlage houtrookbrochure
27-05-2018
Provincie Limburg
Traject verduurzaming landbouw en verbeteren kwaliteit leefomgeving in Noord- en Midden-Limburg
22-05-2018
Provincie Limburg
Short-stay arbeidsmigranten in Limburg
18-05-2018
NLVOW
Aanbiedingsbrief 'toolkit' NLVOW
18-05-2018
Sumrin advocaten
Intrekken voorbereidingsbesluit, bijlage GGD advies
17-05-2018
Stichting RIONED
Wat doet RIONED
16-05-2018
WML
Zienswijze bestemmingsplan Hoebenakker Salmespad
14-05-2018
ARAG
Zienswijze windmolenpark Ospeldijk
14-05-2018
ARAG
Zienswijze windmolenpark Ospeldijk
09-05-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Hoebenakker Salmespad
08-05-2018
Comite 21 maart
Oproep om gezamenlijk doeltreffend antidiscriminatie- en antiracismebeleid te ontwikkelen,
Voorstel uitgangspunten
04-05-2018
Burger
Problematiek rond aardgas
03-05-2018
Stichting Dierenlot
Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners, factsheet
02-05-2018
Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg
Dag van de Arbeid/Aandacht voor werknemers in de Jeugdzorg
01-05-2018
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
OSB Inzicht
01-05-2018
ARAG
Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning windturbines
30-04-2018
Vogelbescherming Nederland
Input voor een groen collegeakkoord
25-04-2018
Risse Groep
Risse scorecard maart 2018
25-04-2018
Milieudefensie
Verzoek tot agendering routekaart, routekaart
25-04-2018
Inretail
Detailhandelsvisie in nieuwe coalitieakkoord
24-04-2018
Anti Discriminatie voorziening Limburg
Monitor Discriminatie 2017 Limburg
24-04-2018
Burger
Uitstoot van particulieren email, foto I, foto II, foto III
23-04-2018
Arche Consult
Verzoek tot aanpassing Drank- en Horecavergunning
23-04-2018
Stichting Leven met de Aarde
Uitnodiging om in de toekomst meer aandacht te besteden aan Wereldaardedag
22-04-2018
Stedin
Coalitieakkoord
20-04-2018
OTTO Workforce
Informatiememorandum huisvesting arbeidsmigranten deel I, deel II, deel III
20-04-2018
Dierenbescherming
Gemeente en Dieren brief, Gemeente en Dieren, nota van aanbevelingen gemeentelijk
dierenwelzijnsbeleid
19-04-2018
Newecoop
Coalitie-onderhandelingen Nederweert
19-04-2018
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Suggesties NVDE Collegeakkoord 2018-2022 email, brief
19-04-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Aanbod en verzoek Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur
19-04-2018
Kunsten '92
Collegeakkoord? Cultuur & Erfgoed erin!
18-04-2018
Meer Muziek in de Klas
Komt muziekonderwijs ook op de agenda van uw gemeenteraad de komende vier jaar?
17-04-2018
Kerngroep Limburg Gezonder
Coalitie-onderhandelingen gemeente Nederweert
17-04-2018
Enexis groep
Handreiking voor een gemeentelijke, duurzame energievoorziening
12-04-2018
Schakelteam Personeel met verward gedrag
Aandachtspunten coalitieakkoord
12-04-2018
Kindcentra 2020
Versterking samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn
11-04-2018
Longfonds
Aandachtspunten coalitieakkoord
10-04-2018
FNV MOOI!!
Vestigingsbeleid in uw gemeente brief, concept beleidsregels, handreikingen voor een coalitieakkoord,
infographic
10-04-2018
Huis voor de Sport Limburg
Inspiratie voor een vitaal coalitieakkoord
09-04-2018
Kennisinstituut Beheersing Ongedierte
Duurzaam gemeentelijk plaagdierbeheer
09-04-2018
De Nationale ombudsman
Wat doet de Nationale ombudsman
09-04-2018
Groot Reuvensoverleg
Benut het verleden, investeer in archeologie! Vijf punten voor uw gemeente brief, pamflet
06-04-2018
NOC*NSF
Investeer in de maatschappelijke kracht van sport en doe mee!
05-04-2018
Omnibuzz
Begeleidende email, Aanbiedingsbrief begroting 2018-2019, uitgangspuntennotitie
05-04-2018
Kinderombudsvrouw
Invulling beleid over kinderen en jongeren
05-04-2018
VNG
"De Gemeenteraad: ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie"
04-04-2018
Stichting Leven met de aarde
Het bewustzijn deel te zijn van het geheel, de natuur, is essentieel
04-04-2018
Recron
Wat is Recron?
04-04-2018
Provinciaal Platform voor Diversiteit
Coalitieprogramma
04-04-2018
Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg
Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kind
04-04-2018
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
Uw kapper doet een beroep op u!
04-04-2018
Agrarische Erfgoed Nederland
Manifest "Gebruik de Boerderij!" brief, manifest
03-04-2018
Vereniging Eigen Huis
Oproep: Betrek bewoners bij plannen in de leefomgeving
03-04-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Sint Rochusstraat
03-04-2018
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Heerbaan
03-04-2018
Kinderrechtenorganisaties
Felicitatie
03-04-2018
Bouwend Nederland
Inspiratie voor het collegeprogramma 2018-2022, bijlage
03-04-2018
Bibliocenter
Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 deel I, deel II, deel III
03-04-2018
Veilig Verkeer Nederland
Verkeersveiligheidscoalitie
29-03-2018
Stop Tihange Nederland
Coalitieakkoord
29-03-2018
Gemeente Roermond
Integrale tussenevaluatie rapportage Grip op Samenwerking, bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV
bijlage V, bijlage VI, bijlage VII, bijlage VIII, bijlage IX, bijlage X
29-03-2018
Bergs Advies
Ontwerp bestemmingsplan begeleidende email, landschappelijk inpassingsplan, regels, toelichting, kaart
29-03-2018
RUD Limburg Noord
Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019, Ontwerpbegroting 2019 RUD
29-03-2018
CNV Overheid
CNV Overheid over goed werkgeverschap mail, brief, punten goed werkgeverschap
29-03-2018
Stichting Jonge Klimaatbeweging
Oproep verduurzaming tijdens maart 2018 coalitieonderhandelingen
27-03-2018
Bestuur Regiotrekkers Overleg
Email, concepttekst ter opneming in college- of raadsprogramma voor de periode 2018-2022
27-03-2018
Overmorgen
De 4 grootste veranderingen aankomende 4 jaar
27-03-2018
Stichting van het Onderwijs
Realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg kindercentra
27-03-2018
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM
Aanbevelingen woningmarkt
26-03-2018
Producenten verantwoordelijkheid Nederland
Recycling & de Circulaire Economie
26-03-2018
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
Vorming Streekomroep
26-03-2018
Stuurgroep Naasten in Beeld en stuurgroep Naasten in Kracht
Preventiebeleid WMO en Jeugdhulp oproep tot opnemen van Naastenbeleid
additioneel aan Mantelzorgbeleid
26-03-2018
Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg
Manifest Ondernemersnetwerk Toeristisch Midden-Limburg email, manifest
26-03-2018
Wittemer Beraad
Brief aan de Limburgse gemeenten
26-03-2018
Natuurmonumenten
Groen Verdient de Ruimte begeleidende email, tien tips voor de gemeente, manifest natuurmonumenten
26-03-2018
Voorzitter van het centraal stembureau
Kennisgeving benoeming raadsleden
26-03-2018
Open State Foundation/Stichting Lobby Lokaal
Maak de input voor het collegeakkoord openbaar
26-03-2018
FNV
Kies sociaal, ook na de verkiezingen brief, Tienpuntenplan voor gemeenten
26-03-2018
Provincie Limburg
Aandachtspunten begroting 2019
23-03-2018
Seniorenvereniging Nederweert-Eind
Afschrift bezwaarschrift tegen concept subsidie per 1 januari 2019
22-03-2018
Raad voor het openbaar Bestuur
Advies voor de publieke zaak begeleidende brief en Advies "Voor de publieke zaak"
20-03-2018
Vluchtelingenwerk
Urgent verzoek bescherming Afghaanse vluchtelingen in Nederland
19-03-2018
Buro Jansen & Janssen
Invoering WIV
19-03-2018
Initiatiefnemer "ik verlang mijn stem terug"
Ik verlang mijn stem terug
16-03-2018
Provincie Limburg
Belastingoverzicht 2018 Limburgse gemeenten
16-03-2018
VNG
Gemeenten4globalgoals
12-03-2018
Gemeente Oldenzaal
Motie m.b.t. het Kinderpardon, brief staatssecretaris, brief vereniging van Nederlandse gemeenten
07-03-2018
Federatie van gehandicaptenorganisaties in Limburg
Toegankelijkheid stemlokalen
06-03-2018
BsGW
Kadernota 2019, deel II, deel III, deel IV
06-03-2018
Gemeente Oosterhout
Motie over ontslag burgemeester begeleidende email, motie
06-03-2018
Burger
"De slachtoffers van houtstook" begeleidende email, meldingen houtrook, eyecatcher
02-03-2018
Sociale Alliantie
Samen voor beter begeleidende email, manifest Samen voor beter
02-03-2018
Ondernemersvereniging Nederweert
Gunnerij
14-03-2018
Patiëntenfederatie
Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving
28-02-2018
Natuur & Milieu
Duurzaamheid gemeenten begeleidende email, overzichtstabel en volledig rapport Quickscan
Duurzaamheid Nederlandse Gemeenten
27-02-2018
Hoera Kindercentra
Begeleidende brief, Manifest "Gemeente: erken en benut kinderopvang"
22-02-2018
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bewustzijn digitale informatiebeveiliging
15-02-2018
Statiegeldalliantie
Doet uw gemeente ook mee?, achtergrondinformatie
14-02-2018
SOL Belangenbehartiging voor verstandelijke gehandicapten
Mail, begeleidend schrijven, Manifest schoolverlaters met een beperking, op weg naar werk?
en verzendlijst
06-02-2018
Tafel van 12
Uitnodiging: Veiligheid, integrale aanpak in samenwerking met alle betrokkenen
02-02-2018
Visiegroep buurtalen
Manifest buurtalen & Interpovinciale onderwijsdag der beide Limburgen
29-01-2018
Commissariaat voor de media
Advies lokale publieke media-instelling
26-01-2018
Burgers
Voorstel voor opname in het plan van scholen
25-01-2018
Burger
Milieuomstandigheden
24-01-2018
Vogelwerkgroep, Stichting Groen Weert etc..
Kleine landschapselementen
22-01-2018
Nationale Ombudsman
Rapport "Een open deur", samenvatting rapport "Een open deur"
19-01-2018
Stichting Dierenlot
Dierenwelzijn
18-01-2018
Raad van State
Beroep
16-01-2018
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplan "Onze Lieve Vrouwestraat, Ospel"
08-01-2018