Aan de raad gerichte brieven 2017

Home > Aan de raad gerichte brieven 2017

Aan de raad gerichte brieven 2017

COC Nederland
Begeleidende email, Stemwijzer
29-12-2017
Veiligheidsregio Limburg- Noord
Kadernota 2019
27-12-2017
Provincie Limburg
Antwoorden inzake Rumal
21-12-2017
Samenwerking Midden-Limburg
Strategische investeringsagenda email, agenda
20-12-2017
Provincie Limburg
Pijlspits-Ahrensburgerstraat
19-12-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Heerbaan ong. Leveroy
19-12-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Lochtstraat ong.
19-12-2017
Burger
Pieptonen email, bijlage I
16-12-2017
Leven met de Aarde
Tafel van 12: Ecologische- en andere verbindingen
15-12-2017
Provincie Limburg
Begroting 2018
15-12-2017
Berlimont cmc consulting
Convenant WMO Regres 2018
12-12-2017
Ondernemersvereniging Nederweert
Plannen centrum
13-12-2017
Gemeente Weert
A2 tussen Weert en Eindhoven, woordvoerders
06-12-2017
RUD Limburg Noord
Aanbieding ontwerpbegroting 2018-2021 email, aanbiedingsbrief, ontwerpbegroting 2018-2021
06-12-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Roeventerschans RvR kavels
01-12-2017
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Afschrift van brief aan Veiligheidsberaad
30-11-2017
Prodemos
Breng het stembureau naar jongeren, motie
30-11-2017
Inspectie van het Onderwijs
Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016
29-11-2017
Stichting Leven met de Aarde
Biodiversiteit: Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Weg met het gif
29-11-2017
Gemeente Bergen
Zienswijzen 'begrotingswijziging nummer 2' van het begrotingsjaar 2017 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord
29-11-2017
Inwoner Nederweert
Verzoek om handhaving
27-11-2017
Inwoner Nederweert
Intrekken bezwaar tegen bestemmingsplan
27-11-2017
Inwoner Nederweert
Bezwaar tegen bestemmingsplan
27-11-2017
Geenen VOF
Verzoek op korte termijn tot Herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2009
27-11-2017
IKL-Limburg
Landschap in uw verkiezingsprogramma
27-11-2017
DPA Cauberg-Huygen
Principe verzoek tot wijziging bestemmingsplan
23-11-2017
Provincie Limburg
Vervroegde bekendmaking bestemmingsplan 'Houwakker Vlut Ospel, herziening 2017'
23-11-2017
Gemeente Apeldoorn
Bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
17-11-2017
Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners
Brief Essay, Essay 'De omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek'
17-11-2017
BETERnu
Anja ontspoort ...(niet)
16-11-2017
Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
Beroep
16-11-2017
Bomenstichting
i-Tree brief, flyer
13-11-2017
Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking
Nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking bij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
13-11-2017
Nieuw Winkel Vastgoed
Brief n.a.v. agendapunt 10 "Stand van zaken Centrumontwikkeling"
11-11-2017
Stichting EHS
Voorzorgsprincipe Europese Milieuwetgeving
07-11-2017
Gemeente Bergeijk
Beloningsbeleid bestuursvoorzitter BNG
07-11-2017
Stichting Burger & Overheid
Email Stichting Burger & Overheid, Leergang Burgerparticipatie, Workshop constructieve
Burgerparticipatie
01-11-2017
ANKO
Verkiezingsprogramma 2018-2022: gemeente als 'supporter' van de ondernemende kappers
01-11-2017
Inwoner Nederweert
Bezwaar bestemmingsplan
30-10-2017
Regionale Energie Alliantie Noord- en Midden-Limburg
Email, Klimaattoppers 2017: de oogst!
26-10-2017
Rissegroep
Risse scorecared september 2017
26-10-2017
Berlimont CMC Consulting
Voorliggend besluit deelname 'Convenant en Verbond van Verzekeraars, toelichting
24-10-2017
Detailhandel Nederland
Aanpak leegstand, brochure
24-10-2017
Energy Engineering
Begeleidend schrijven, brief aan alle geadresseerden, brief provincie Limburg, Eindrapportage Rumal,
Stofdepositie onderzoek Rumal
20-10-2017
Inwoner Nederweert
Verzoek om handhaving
19-10-2017
De Nationale ombudsman
Email, Aanbiedingsbrief, Rapport "Behoorlijke bijstand?"
13-10-2017
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Ontwerp-wijziging begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord
12-10-2017
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester
09-10-2017
Gemeente Peel en Maas
Standpunt en oproep raad van Peel en Maas betreffende de toetreding tot de RUD
08-10-2017
Kennisplatform CROW
Brief, rapport Klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten
05-10-2017
Stichting de Uijtwijck
Uitnodiging 2e participatiebijeenkomst Sport en Recreatiezone, Verslag 1e bijeenkomst
03-10-2017
Detailhandel Nederland
Feestmaanden
03-10-2017
Nationale Ombudsman
Brief, rapport "Van een koude kermis thuiskomen" , samenvatting rapport
03-10-2017
BsGW
Begrotingswijziging 2018
02-10-2017
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Verkiezingsprogramma brief, bijlage
28-09-2017
Gemeente Stadskanaal
Email, motie  m.b.t. fipronilcrisis
27-09-2017
Landelijk Expertteam Eigenbouw
Open brief
27-09-2017
ONL voor ondernemers
Ondernemersmanifest 2018
26-09-2017
WMO-platform
Input verkiezingsprogramma's m.b.t. zorg, participatie en fysieke leefomgeving
26-09-2017
Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal
Email Standpunt Stichting m.b.t. Windenergie de Zoom, bijlagen
26-09-2017
Deel bewoners Heidebuurt Heythuysen en Kruisstraat
Geen draagvlak voor windmolenpark De Zoom bij bewoners Heide en Hollander
23-09-2017
Controle Alt Delete
Input verkiezingsprogramma's m.b.t. etnisch profileren
21-09-2017
Stichting gezonde woonomgeving
Commotie bij omwonenden Heide-Hollander gemeente Leudal m.b.t. windpark "De Zoom"
21-09-2017
Nieuw Winkel Vastgoed
Reactie op weigeringsbesluit omgevingsvergunning en het bezwaarschrift email, brief AIM advocaten
bezwaarschrift
21-09-2017
AIM Advocaten
Onterechte weigering omgevingsvergunning optimalisatieplan Lambertushof
20-09-2017
Inretail
Advies gemeenteraadsverkiezingen 2018, bijlage I, bijlage II
19-09-2017
Burger
Het corrigeren van een beeld uit het verleden in het heden email
16-09-2017
Leden netwerkgroep RUD Limburg Noord
Bevindingen netwerkgroep RUD Limburg Noord
15-09-2017
Directeur Landgoed het Kruis
Standpunt Landgoed het Kruis over windenergie in de gemeente Nederweert
11-09-2017
Newecoop en Raedthuys
Initiatieven voor windenergie in de gemeente Nederweert
09-09-2017
Grondeigenaren voor Windpark De Zoom
Initiatieven voor windenergie in de gemeente Nederweert
09-09-2017
Gemeente Etten-Leur
Inkomen voorzitter raad van bestuur Bank Nederlandse Gemeenten
08-09-2017
Rekenkamercommissie Nedewrweert
Aankondiging onderzoek rekenkamercommissie
07-09-2017
Inwoners gemeente Leudal
Windenergie aspecten, artikel
06-09-2017
Specialist draagvlak voor windenergie
Maak van vele inwoners trotse kopers van een kavel KOOP-windpark
04-09-2017
Burgerinitiatiefgroep "Waar een wil is, is geen grens"
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 & ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking
03-09-2017
Natuur en milieufederatie Limburg
Plaatsing van windmolens
31-08-2017
Inwoners Nederweert
Bezwaar tegen vergunningaanvraag
25-08-2017
Bomenstichting/Stichting Groen Weert
Verzoek tot handhavend optreden
21-08-2017
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Versnelling energiebesparingstempo in de huursector
16-08-2017
Speeltuinwerk Limburg
Wie kiest u als nieuwe wethouder , flyer
15-08-2017
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Reacties zienswijzen gemeenten, Begroting 2018 in een oogopslag
27-07-2017
Risse Groep
Score card juni 2017
26-07-2017
Stichting Reuvens
Verkiezingsprogramma
26-07-2017
Omnibuzz
Beantwoording zienswijze
25-07-2017
BsGW
Jaarverslag 2016
25-07-2017
Wallaart & Klusse Public Affairs
Verkiezingsprogramma
25-07-2017
Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Jaarverslag 2016
21-07-2017
Landelijk platform taalcoaching anderstaligen
Email, flyer
17-07-2017
Provincie Limburg
Bepaling toezichtvorm 2017-2020 Gemeente Nederweert
17-07-2017
Inwoner Nederweert
Venten in de gemeente Nederweert
11-07-2017
Jantje Beton/NUSO
De Kracht van buitenspelen
11-07-2017
Bouwend Nederland
Inspiratie voor uw partijprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018, bijlage
11-07-2017
PerSaldo
Bouwstenen voor de raadsverkiezingen van 2018
10-07-2017
Burger
Pak houtstook particulieren aan email, Input Longfonds en Stichting Houtrookvrij
07-07-2017
Vereniging van Vastgoedeigenaren
Centrumplan
07-07-2017
Nationale Ombudsman
Rapport "Vrouwen in de knel" email, rapport
06-07-2017
Provincie Limburg
Vaststelling bp. "Kerneelhoven-Oost"
05-07-2017
Bena Horick BV
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "O.L. Vrouwestraat Ospel"
05-07-2017
Verkenners 'Vereniging Limburg'
Rapportage
05-07-2017
Inwoner gemeente Nederweert
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "O.L. Vrouwestraat Ospel"
04-07-2017
Inwoner gemeente Nederweert
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "O.L. Vrouwestraat Ospel"
03-07-2017
Stichting Achmea Rechtsbijstand
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "O.L. Vrouwestraat Ospel'
03-07-2017
BsGW
Jaarrekening 2016
30-06-2017
BsGW
Begroting 2018 en meerjarenraming
30-062-017
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
Subsidieaanbeveling 2018
30-06-2017
Afvalwatertechniek NB Milieu BV
Snelheid Nieuwstraat
30-06-2017
Beleid & Vrijwilligerswerk NOV
Position paper "Alstublieft; voor een actieve krachtige gemeenschap'
29-06-2017
Bridgebond
Welzijnsmanifest voor ouderen
28-06-2017
Vereniging van Sport en Gemeenten
Bouwstenen lokaal sportbeleid voor politieke partijen
28-06-2017
Stuurgroep Vrijstaat de Stellingen
Uitroepen van Vrijstaat de Stellingen
25-06-2017
Eneco
Principeverzoek medewerking Windpark Venloseweg
22-06-2017
Eneco
Principeverzoek medewerking Windpark Frenkenbaan
22-06-2017
Gemeente Borger-Odoorn
Standpunt t.a.v. medicinale cannabis, motie
22-06-2017
Bena Horick BV
Zienswijze Ontwerp-bestemmingsplan Houwakker/Vlut Ospel, Herziening 2017
22-06-2017
Gemeente Midden-Delfland
Beloningsbeleid voorzitter RvC BNG email, brief
19-06-2017
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan "Onze Lieve Vrouwestraat 18 en 20"
19-06-2017
NOC/NSF
Input voor uw verkiezingsprogramma, magazine
19-06-2017
Staatsecretaris VWS
Begeleidende email, kwartaalbrief actuele ontwikkelingen, bijlage, Staatsblad
19-06-2017
Week van de Toegankelijkheid
Week van de Toegankelijkheid 2017: Aan Tafel!
15-06-2017
Stichting Fairtrade
Input verkiezingsprogramma, Kies voor eerlijke handel
12-06-2017
Gemeente Nederweert
Toekennen erepenning gemeente Nederweert
19-06-2017
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen, bijlage, Staatsblad
13-06-2017
AIM Advocaten
Optimalisatieplan Lambertushof
13-06-2017
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
Uitnodiging Plattelands Parlement, blokkenschema
07-06-2017
Onderzoeksgroep USBO
Onderzoek naar Omgevingswet
07-06-2017
Wecycle
Benchmark 2016
07-06-2017
Woningvereniging Nederweert
Planvoorraad Gemeente Nederweert
06-06-2017
ANWB
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
30-05-2017
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
Begeleidende briefuitnodiging bijeenkomst "Buurtrechten: hoe scoort jouw gemeente?'
24-05-2017
Gemeente Bergen
Begeleidende email zienswijze, zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord
23-05-2017
ProDemos
Deelname aan Dag van de Democratie
18-05-2017
Vrouwenpartij
Documentaire #WtFisArt120GW
17-05-2017
De Risse Groep
Begeleidend schrijven,  Jaarverslag Risse Groep 2016
17-05-2017
NOC, NSF
Aandacht bij de voorjaarsnota voor participatie van kinderen in armoede
16-05-2017
De Nationale ombudsman
Begeleidend schrijven, rapport "Woonwagenbewoner zoekt standplaats"
12-05-2017
Kinderombudsman
Begeleidende email, Jaarverslag 2016
12-05-2017
Raad voor de Kinderbescherming
Jaarbericht 2016
12-05-2017
Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Implementatie VN Verdrag
11-05-2017
Nederlandse Waren- en Voedselautoriteit
Begeleidende email NWA, brief NWA, Handleiding RAS
08-05-2017
Buurtbusvereniging Leveroy
Financiële ondersteuning
02-05-2017
Bewoner Trinkenshof
Recreatiepark Trinkenshof
02-05-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Pannenweg 222
21-04-2017
Natuur en Milieu federatie Limburg
Verzoek opstellen beleidsregels coöperatieve ontwikkeling, Bijlage I Locaties voor Energiecoöperaties,
Bijlage II Rapport locaties voor Coöperaties
20-04-2017
Veiligheidsregio Limburg-Noord
Aanbiedingsbrief begroting 2018, begroting 2018, bijlage 1 begroting 2018, bijlage 2 begroting 2018,
Aanbiedingsbrief jaarverantwoording 2016, jaarverantwoording 2016
19-04-2017
BsGW
Voorlopige jaarrekening 2016
18-04-2017
Provincie Limburg
Werkbijeenkomst N266 Randweg Nederweert:concept Statenvoorstel
18-04-2017
Nieuw Winkel Vastgoed
Reactie op brief van B&W gemeente Nederweert & reactie op het raadsvoorstel 2017-34
13-04-2017
Raad voor Dierenaangelegenheden
Begeleidende email, zienswijze paardenmarkt in Nederland, zienswijze paardenmarkt in Nederland
Brochure
11-04-2017
Provincie Limburg
Uitnodiging besloten werkbijeenkomst N266 Randweg Nederweert
10-04-2017
Burger
Bos als Brandstof begeleidende email, Uitnodiging praktijkcongres "Natuur in de omgevings-
vergunning: zo doen gemeenten dat"
10-04-2017
VAC Weert
Jaarverslag 2016
03-04-2017
ProDemos
Begeleidende email, handreiking Vrouwen in de Raad
30-03-2017
Raad voor Dierenaangelegenheden
Begeleidende email, zienswijze, brochure
30-03-2017
Defence for children
Databoek in Tel
29-03-2017
Provincie Limburg
Belastingoverzicht 2017 Limburgse gemeenten deel I, deel II
28-03-2017
Provincie Limburg
Aandachtspunten begroting 2018
28-03-2017
Provincie Limburg
Ontwerp-bestemmingsplan "Kerneelhoven-Oost"
23-03-2017
Oud worden met zorg
Dementie in Theater
21-03-2017
Omnibuzz
Aanbiedingsbrief - Concept begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021
20-03-2017
Omnibuzz
Aanbiedingsbrief - Concept eerste begrotingswijziging 2017
20-03-2017
Daadkracht
Begeleidende brief, Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 deel I, deel II
20-03-2017
BsGW
Ontwerpbegroting 2018 deel I, deel II, deel III
17-03-2017
BsGW
Kadernota 2018
17-03-2017
Burger
Illegale kap bomen
15-03-2017
Dutch Child Center
Vragen van kinderen na 2 jaar Jeugdwet
15-03-2017
Supravast
Begeleidende email, brief Jan Linders
14-03-2017
Werkgroep rookoverlast
Begeleidende email, bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV, bijlage V, bijlage VI, bijlage VII
10-03-2017
Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Nederweert
Open brief
10-03-2017
FNV Taxi
Begeleidende email, Witboek Taxi
10-03-2017
Stichting Groen Weert/Bomenstichting
Afschrift brief GS betreffende mogelijke kap van bosje nabij Banendijk/Leveroyseweg
09-03-2017
Stichting Groen Weert/Bomenstichting
Afschrift brief GS n.a.v. kap Driekebosje
09-03-2017
Stichting Groen Weert/Bomenstichting
Handhavingsverzoek n.a.v. illegale kap
09-03-2017
Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem
02-03-2017
Inwoner Nederweert
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Strateris 44 en 44C
01-03-2017
Provincie Limburg
Ontwerp-beheersverordening "Nederweert, Budschop, Eind, Ospeldijk en
Pannenweg-oost
01-03-2017
Gemeente Hof van Twente
Motie "Oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis
01-03-2017
Inwoner Nederweert
Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Strateris 44 en 44c
01-03-2017
Buurtschap Schoor
Geluids- en fijnstofoverlast veroorzaakt door verkeer op A2
23-02-2017
Inwoner Nederweert
Zienswijze partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied Nederweert"
23-02-2017
Inwoner Nederweert
Zienswijze partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied Nederweert"
22-02-2017
Stichting Nationale Boomfeestdag
Begeleidende brief Intentieverklaring Bomenverdrag, intentieverklaring
22-02-2017
Logacom
Buurtbemiddelingsproject
17-02-2017
FNV Taxi
Oproep taxibranche; open brief, De vloek van de winnende taxi
16-02-2017
Inwoner Nederweert
Begeleidend schrijven zienswijze, zienswijze bestemmingsplan Strateris 44-44c
15-02-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Strateris 44-44c
17-02-2017
Provincie Limburg
Bestemmingsplan Kerkstraat 90
14-02-2017
Gemeente Oostzaan
Motie zwaar vuurwerk
13-02-2017
Sociale Alliantie
Inzet extra geld armoedebestrijding
13-02-2017
Ondernemingsraden SW bedrijven Nederland
Begeleidende brief, Artikel Kim Putters, Manifest
10-02-2017
Natuurmonumenten
Aanbiedingsbrief Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap
Aanvalsplan: "Een land om te koesteren"
10-02-2017
D66
Begeleidende email, persbericht uitslag raadpleging randweg,
persbericht D66 Nederweert tegen randweg
07-02-2017
Gemeente Leudal
Motie weeffout in sociale werkvoorziening
03-02-2017
Gemeente TIel
Begeleidende email, Motie accountantsverklaring bij jaarrekening
02-02-2017
Nieuw Winkel Vastgoed
Zienswijze verkeersplan Lambertushof Nederweert
02-02-2017
Vereniging van Vastgoedeigenaren
Zienswijze ontwerpbesluit verkeersmaatregelen
01-02-2017
Ondernemingsvereniging Nederweert
Zienswijze ontwerpbesluit verkeersmaatregelen
01-02-2017
Ondernemer Nederweert
Zienswijze aanpassen parkeren kern Nederweert
30-01-2017
Ondernemingsraden SW-bedrijven (ORSW)
Manifest
30-01-2017
Newecoop
Nederweerter energie coöperatie
21-01-2017
FNV Zorg & Welzijn
WMO-checklist
09-01-2017
Gemeente Zoetermeer
Begeleidende brief, Motie "Geen dubbel werk accountants"
06-01-2017
Burger
Schoorsteenbrand (email), bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV
03-01-2017
Burger
Schoorsteenbrand (email), bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV, bijlage V
bijlage VI, bijlage VII, bijlage VIII, bijlage IX
02-01-2017
Dhr. H. Mackus
Ontslag wethouderschap gemeente Nederweert
01-01-2017

Archief: