Het college van B&W stelde vorige week de programmabegroting Nederweert voor 2022 vast. Wethouder Carla Dieteren is tevreden: “Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Het is goed te constateren dat we nog altijd een financieel gezonde gemeente zijn”. Op dinsdag 9 november spreekt de gemeenteraad over de begroting.

“De programmabegroting 2022-2025 is de laatste begroting in deze raadsperiode”, vervolgt wethouder Dieteren. “Diverse raadsbesluiten brengen aanzienlijke investeringen met zich mee en hebben een flinke impact op de gemeentelijke begroting. Daarnaast staan al een aantal jaren de rijksbijdragen voor het sociaal domein niet in verhouding tot de uitgaven die we moeten doen. Desondanks is het ons gelukt om middelen vrij te blijven maken voor goede zorg voor onze inwoners”.

In de steigers

“Veel wensen zijn in de afgelopen jaren gerealiseerd of staan in de steigers. Maar Nederweert is nooit af. Eén raadsperiode is vaak te kort om alle voornemens om te zetten in concrete uitvoering. Zo is de inrichting van het gebied Bengele/Uijtwijck een lange termijn proces. En de ontwikkeling van MFA De Pinnenhof verloopt voortvarend maar kost tijd. De ver/nieuwbouw is uiterlijk in 2023 gereed. Het bouwen van woningen voor onze inwoners blijft het credo voor de komende jaren. En voor ondernemers verkent de gemeente ruimte om te starten of door te stromen. Het bereiken van de klimaatdoelstellingen zal de komende jaren veel meer inzet en budget vragen. En binnen het sociale domein zorgt de gemeente er met anderen voor dat iedereen meetelt en mee kan doen, voor goede en betaalbare zorg en voor kansen voor mensen die nu geen werk hebben.”

Vooruitblik

“Bij de vaststelling van de Kadernota heeft de gemeenteraad al besluiten genomen over de ontwikkelingen voor de komende jaren. Nieuw in deze begroting zijn het voorstel om twee padelbanen te realiseren bij NTC’72, een nieuw beleidsplan openbare verlichting en het crisis- en expertteam jeugdhulp, aldus wethouder Dieteren”

Conceptbegroting en BIEO

We hebben, net als voorgaande jaren, een Begroting In Eén Oogopslag (BIEO) gemaakt. De BIEO maakt op een overzichtelijke wijze duidelijk waar de belangrijkste budgetten naartoe gaan. De BIEO vindt u op deze website, bij Bestuur en Organisatie > Financien > Begroting 

Begrotingsbehandeling online volgen

Op dinsdag 9 november behandelt de gemeenteraad, op voorstel van het college van B&W, de begroting 2022. De begrotingsbehandeling is live te volgen via de website van de gemeente of via Nederweert24. De begrotingsbehandeling begint om 16.00 uur.