Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen.

De Adviesraad sociaal domein is er voor u!

Logo Wmo platform

De Wmo

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Daarnaast moet iedereen kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en oude mensen, voor mensen met of zonder beperkingen, voor allochtonen en autochtonen, kortom voor alle inwoners van Nederland. Om ervoor te zorgen dat dit ook bereikt wordt, zijn goede afspraken nodig.
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat alle inwoners mee kunnen doen in onze samenleving. Niet iedereen heeft daarbij hulp nodig. De meeste mensen kunnen zichzelf prima redden, maar er zijn ook groepen mensen die wél wat hulp kunnen gebruiken. Zij worden bijvoorbeeld geholpen bij het boodschappen doen of bij vervoer door familie, buren, vrienden en bekenden of vrijwilligers. Soms hebben mensen tijdelijk of constant professionele hulp nodig om een normaal en zelfstandig leven te kunnen leiden, bijvoorbeeld door een woningaanpassing of met hulp bij het huishouden. Maar ook de vrijwilligers en mantelzorgers hebben op hun beurt weer ondersteuning nodig om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Voor al deze situaties is de Wmo bedoeld.

Inwoners hebben een belangrijke rol

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo en daarmee voor het welzijns- en zorgbeleid. Inwoners hebben een belangrijke rol gekregen binnen de Wmo. Het is namelijk de bedoeling dat zij meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente, zodat dit beter past bij wat de inwoners wensen en nodig hebben. Voordat plannen, verordeningen e.d. aan de gemeenteraad worden voorgelegd, moet de gemeente eerst luisteren naar de wensen en ideeën van haar eigen inwoners. Ook moet de gemeente advies vragen aan allerlei organisaties voor cliënten, zorgvragers, vrijwilligers en anderen die (in de toekomst) te maken hebben met de Wmo. Dit hele proces wordt ook wel de Wmo-cliëntenparticipatie genoemd.

Wat doet de Adviesraad sociaal domein Nederweert?

De Adviesraad sociaal domein Nederweert is een officieel adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het College van de gemeente Nederweert. Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het beleid. Onderwerpen waar de Adviesraad sociaal domein zich op richt zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, participatie, mantelzorg, voorzieningen voor mensen met een beperking, maatschappelijke dienstverlening en jeugd. De leden van de Adviesraad sociaal domein Nederweert zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties. Ze spreken dus vanuit een achterban, maar natuurlijk houden ze het algemene belang van alle inwoners van Nederweert voor ogen.

De Adviesraad sociaal domein is er voor u!

De Adviesraad sociaal domein komt meerdere malen per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De Adviesraad sociaal domein is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Nederweert over de Wmo. Als u vindt dat bepaalde zaken beter geregeld kunnen worden of als u ideeën heeft omtrent de Wmo kunt u daarvoor terecht bij uw vertegenwoordiger van de Adviesraad sociaal domein.

Wilt u meer weten over de Adviesraad sociaal domein of heeft u een vraag of signaal dat u wilt bespreken? Neem dan gerust contact op met uw vertegenwoordiger of het secretariaat van de Adviesraad sociaal domein. Het secretariaat van de Adviesraad sociaal domein wordt uitgevoerd mevr. M. Saes, per e-mail te bereiken: marij.saes@hetnet.nl of via de gemeente Nederweert: info@nederweert.nl.

De volgende personen hebben zitting in de Adviesraad sociaal domein: