Uit de raadsvergadering…

Archiefdatum is 31-12-2012.

Op dinsdag 18 december vond de laatste raadsvergadering van 2012 plaats. Op de agenda stond o.a. het vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Pannenweg-West met bijbehorend beeldkwaliteitsplan, en de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2013. De gemeenteraad stelde ook de belastingverordening en -tarieven voor 2013 vast. 

Belastingverordeningen en -tarieven 2013

Sinds 2012 kunnen inwoners van Nederweert hun belastingzaken regelen via een speciale belastingenwebsite en een eigen persoonlijke pagina op internet. Op www.belastingennederweert.nl kunnen de gemeentelijke belastingaanslagen worden bekeken, kunnen reacties worden ingestuurd en vinden de inwoners antwoord op de meest gestelde vragen. In de vergadering werden de tarieven voor het nieuwe belastingjaar aan de raad voorgelegd.

Een belangrijk onderdeel betreft de onroerendezaakbelastingen (OZB). Dit tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor woningen en niet-woningen zijn verschillende tarieven vastgesteld. De tarieven zijn o.a. afhankelijk van de waardeontwikkeling van het binnen de gemeente gelegen vastgoed. De raad heeft de volgende OZB-tarieven vastgesteld:

  • eigenaren van woningen: 0,1202 van de waarde
  • eigenaren van niet-woningen: 0,2224 van de waarde
  • gebruikers van niet-woningen: 0,1785% van de waarde

De raad besloot ook om de hondenbelasting voor een tweede hond te verlagen van € 70,- naar € 50,-.

Hondenbezitters betalen in 2013 voortaan € 50,- voor de eerste hond en € 50,- voor de tweede of derde hond. De lagere opbrengsten die deze wijziging met zich meebrengen, worden gecompenseerd doordat de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups lager uitvallen.

Het tarief van de rioolheffing werd vastgesteld op € 212,02. Dat is een verlaging ten opzichte van 2012. Toen was het tarief nog € 234,82. Wethouder Wernink (financiën) is tevreden met het feit dat de lasten voor burgers in deze tijd van bezuinigingen niet hoeven te worden verhoogd. “Veel mensen hebben het al moeilijk. Als gemeente doen we er alles aan om de inkomsten en uitgaven in balans te houden en de rekeningen van de bezuinigingen niet bij de burger neer te leggen. De belastingaanslagen voor 2013 vallen eind februari in de bus. Enkele weken daarvoor komen we uitgebreid op de tarieven terug in het Gemeente Contact.

Wmo-voorziening
De overheid maakt op dit moment grote veranderingen door. De essentie van de veranderingen is dat de landelijke overheid de verantwoordelijkheid terug wil geven aan de burgers en dat er een groot beroep wordt gedaan op de gemeenschap. Deze nieuwe koers heeft ook gevolgen voor het gemeentelijk beleid. Zo vond er een aantal wetswijzigingen plaats in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de veranderingen op gemeentelijk niveau uit te kunnen voeren, stelde de raad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2013 vast en is de Wmo-verordening 2011 ingetrokken.

De genoemde verordening heeft betrekking op de beoordeling van aanvragen voor een individuele Wmo-voorziening, zoals hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzieningen. De raad vroeg aandacht om de nieuwe koers het komend jaar nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en burgers te betrekken bij de veranderingen. Dit signaal werd door het college ter hand genomen. “We hebben te maken met een enorme uitdaging die we alleen samen kunnen oplossen”, aldus wethouder Frenken.

Pannenweg
Sinds de vaststelling van het oorspronkelijke bestemmings- en beeldkwaliteitsplan in 2006 hebben er allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden op bedrijventerrein Pannenweg. Reden voor de gemeente om het plan aan te passen. Van 2 maart tot en met 12 april lag het plan ter inzage en kon iedereen zienswijzen indienen die vervolgens zijn beoordeeld. De raad kon instemmen met het nieuwe bestemmingsplan waarbij detailhandel in volumineuze goederen in de A-zone niet langer is toegestaan. Het volledige bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omdat het plan gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp dat ter visie lag, moet zes weken worden gewacht met het bekendmaken van het besluit tot vaststelling. Vanaf het moment dat het besluit bekendgemaakt wordt, kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dat kan alleen door belanghebbenden die eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend, belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen en belanghebbenden die bedenkingen hebben ten aanzien van wijzigingen die door de raad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

En verder…
…stemde de raad in met een wijziging van de Bouwverordening Nederweert 2009 en werd er een voorbereidingsbesluit genomen voor de agrarische bouwvlakken Baldessenweg 11 en Aan ‘t Ven 9. U kunt de geluidsopnamen van de vergadering ook beluisteren. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 5 februari.