Toestemmingsvereisten evenementen

Dit overzicht is bedoeld om belanghebbenden behulpzaam te zijn bij het beoordelen van de toestemmingsvereisten die vanaf 1 mei 2009 gelden voor 'evenementen' op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Van belang blijft altijd om in alle situaties vooral tijdig te overleggen met de gemeente. De mate waarin u overlegt is overigens afhankelijk van het soort evenement, de daarvoor geldende toestemmingsvereisten en van toepassing zijnde algemene of soms specifieke regels. Ook voor eventuele vragen over deze toestemmingsvereisten en eventuele aanvullende eisen op grond van andere wetgeving, kunt u contact opnemen met de gemeente (telefoonnummer 0495 677 111; e-mail: info@nederweert.nl of de Centrale Klantenbalie in het gemeentehuis). Dit voorkomt misverstanden of erger, mogelijk het niet door kunnen gaan van het beoogde evenement omdat het te kort dag is.

Wat houdt het begrip 'evenement' in: Het is een ruim begrip en omvat 'elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak' (meestal op of aan de openbare weg of andere openbare plaats, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn). Een strikt besloten evenement valt er niet onder: Er gelden dan eventueel wel andere regels waaraan moet worden voldaan. De Centrale Klantenbalie kan u daarover nader informeren.


Bepalen soort evenement (vragenboom)
 

Vraag 1 Is er een organisator? Dat kunnen een rechtspersoon of een of meer natuurlijke personen zijn.

Ja

Ga naar vraag 2.

Nee

Het evenement is verboden (er moet een verantwoordelijk 'organisator' zijn).

 

Vraag 2 Is het een klein evenement, feest of muziekvoorstelling met een beperkt karakter op buurt-of straatniveau, geen of weinig gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid en maximaal 350 gelijktijdige bezoekers.

Ja

Ga naar vraag 6.

Nee

Ga naar vraag 3.

 

Vraag 3 Is het een middelgroot evenement, feest of muziekvoorstelling op buurt- wijkniveau met beperkte gevolgen voor het verkeer of de bereikbaarheid of maximaal 350-1500 gelijktijdige bezoekers?

Ja

Ga naar vraag 11.

Nee

Ga naar vraag 4.

 

Vraag 4 Is het een groot evenement, feest of muziekvoorstelling met een (boven-) locaal/regionaal of hoger karakter, gevolgen voor de locale verkeers- en bereikbaarheidsituatie of meer dan 1500 gelijktijdige bezoekers?

Ja

Er is een evenementenvergunning nodig. Mogelijk gelden er buiten de APV nog andere toestemmingsvereisten. Ga hiervoor naar vraag 16.

Nee

Ga naar vraag 5.

 

Vraag 5 Is het een snuffel- of rommelmarkt, wordt er gelegenheid tot dansen gegeven in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet, is het een betoging, samenkomst of vergadering als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties, is het een herdenkingsplechtigheid, een kermis, een wedstrijd of optocht op of aan de weg?

Ja

Deze activiteiten vallen niet onder het begrip 'evenement'. Hierop kan andere wetgeving binnen of buiten de APV van toepassing zijn. Daarnaast kunnen er op grond van de APV algemene regels gelden voor dit soort 'activiteiten'. Informeer hiervoor bij de gemeente.

Nee

Evenementenregeling niet van toepassing, behoudens eventuele algemene regels voor deze activiteiten. In ieder geval geldt dat het bij organiseren daarvan de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu niet in gevaar mag komen.

 

Kleine evenementen (informatieplicht)

Vraag 6 Dienen er wegen afgesloten en/of parkeerverboden ingesteld of andere verkeersmaatregelen getroffen te worden?

Ja

Er is waarschijnlijk een ontheffing nodig basis van de Wegenverkeerswet, waarvoor een verkeersbesluit genomen moet worden. Houdt rekening met een termijn van minimaal 10 weken. Informeer bij de gemeente. Indien de economische belangen van derden niet worden geschaad dan is het nemen van een verkeersbesluit niet nodig en kunt u volstaan met het aanvragen van verkeersmaatregelen. Klik hier voor het aanvraagformulier verkeersbesluit/verkeersmaatregelen.

Nee

Er is geen verkeersbesluit nodig.

 

Vraag 7 Vindt het evenement plaats in: een tent, gebouw of in de open lucht (al dan niet binnen of direct grenzend aan openbaar gebied)?

Ja

Hierop zijn algemene regels van toepassing. Afhankelijk van het soort, aard en omvang van het evenement en de locatie of voorzieningen kunt U zien wat in Uw situatie van toepassing is en waarover U de gemeente mogelijk vooraf nog moet informeren. Klik hier voor de algemene regels veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en milieu APV.

Nee

Er gelden geen algemene regels voor tenten,gebouwen of open lucht.

 

Vraag 8 Wordt er muziek ten gehore gebracht (live of middels een geluidsinstallatie)?

Ja

'Hiervoor geldt dat het verboden is om na 01.00 uur (24.00uur indien de erop volgende dag een werkdag is). Daarnaast zijn nadere geluidregels bij evenementen van toepassing voor de maximale geluidproductie (in d(B)A tot 'de genoemde tijdstippen.' Klik hier voor de algemene regels voor geluidbeleid bij evenementen en overige activiteiten.

Nee

Er gelden geen algemene regels voor muziek (+geluid).

 

Vraag 9 Wordt er drank verkocht of bedrijfsmatig verstrekt (door een horecaondernemer)?

Ja

Er is een (tijdelijke) ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Er is al een algemene ontheffing verleend met voorschriften waaraan U zich moet houden. U hoeft nog slechts aan de gemeente de datum/data, tijdstip(pen), de locatie en de naam van degene ten behoeve waarvan de ontheffing geldt door te geven. Op dat moment wordt de individuele ontheffing geacht te zijn verleend. Klik hier voor de algemene regels algemene/individuele horeca-ontheffing ex artikel 35 DHW.

Nee

Er is geen ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

 

Vraag 10 Betreft het een Oud Limburgs schuttersfeest?

Ja

Er gelden nadere regels. Klik hier voor algemene regels voor oud Limburgs schieten bij evenementen.

Nee

Voor dit onderdeel zijn geen nadere regels dan wel voorschriften van toepassing.


Indien bij vraag 6 t/m 10 'nee' is ingevuld dan is verder geen toestemming nodig. Indien die vragen geheel of gedeeltelijk met 'ja' zijn beantwoord dan geldt een informatieplicht aan de burgemeester, tenminste 8 werkdagen voorafgaand aan het evenement. Ten behoeve van het te houden evenement worden enkele informatieve vragen gesteld, aan de hand waarvan de organisator kan zien welke (onderdelen van) algemene regels in zijn situatie gelden.Ook kan er aanvullend om overlegging van een nader document verzocht worden (situatietekening bijvoorbeeld). De algemene regels zijn verkrijgbaar bij de Centrale Klantenbalie, per e-mail of in te zien op deze pagina. Met inachtname van de algemene regels kan het evenement plaats vinden. Overigens geldt in alle situaties, dus los van de uikomsten van de vragen met 'ja 'of 'nee'', dat een evenement geen gevaar mag opleveren voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Hiervoor geldt een primaire verantwoordelijkheid voor de organisator.

Als de gemeente niet vooraf wordt geïnformeerd is het evenement verboden.
 

Middelgrote evenementen (meldingsplicht)

Vraag 11 Dienen er wegen afgesloten en/of parkeerverboden ingesteld of andere verkeersmaatregelen getroffen te worden?

Ja

Er is waarschijnlijk een ontheffing nodig op basis van de Wegenverkeerswet, waarvoor een verkeersbesluit genomen moet worden. Houdt rekening met een termijn van minimaal 10 weken. Informeer bij de gemeente. Indien de economische belangen van derden niet worden geschaad dan is het nemen van een verkeersbesluit niet nodig en kunt u volstaan met het aanvragen van verkeersmaatregelen. Klik hier voor het aanvraagformulier verkeersbesluit/verkeersmaatregelen.

Nee

Er is geen verkeersbesluit nodig.

 

Vraag 12 Vindt het evenement plaats in: een tent, gebouw of in de open lucht (al dan niet binnen of direct grenzend aan openbaar gebied)?

Ja

Hiervoor zijn algemene regels van toepassing. Afhankelijk van het soort, aard en omvang van het evenement en de locatie of voorzieningen kunt U zien wat in Uw situatie van toepassing is en wat U de gemeente vooraf nog moet mededelen. Klik hier voor de algemene regels veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en milieu APV.

Nee

Er gelden geen algemene regels voor tenten, gebouwen of open lucht.

 

Vraag 13 Wordt er muziek ten gehore gebracht (live of middels een geluidsinstallatie)?

Ja

Hiervoor zijn algemene geluidregels bij evenementen van toepassing voor de maximale geluidproductie (in d(B)A en tot welk tijdstip. Klik hier voor de algemene regels voor geluidbeleid bij evenementen en overige activiteiten.

Nee

Er gelden geen algemene regels voor muziek (+geluid).

 

Vraag 14 Wordt er drank verkocht of bedrijfsmatig verstrekt (door een horecaondernemer)?

Ja

Er is een (tijdelijke) ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Er is al een algemene ontheffing verleend met voorschriften waaraan U zich moet houden. U hoeft nog slechts aan de gemeente de datum/data, tijdstip(pen), de locatie en de naam van degene ten behoeve waarvan de ontheffing geldt door te geven. Op dat moment wordt de individuele ontheffing geacht te zijn verleend. Klik hier voor de algemene regels algemene/individuele horeca-ontheffing ex artikel 35 DHW

Nee

Er is geen ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

 

Vraag 15 Betreft het een Oud Limburgs schuttersfeest?

Ja

Er gelden nadere regels. Klik hier voor algemene regels voor oud Limburgs schieten bij evenementen.

Nee

Voor dit onderdeel zijn geen nadere regels of voorschriften van toepassing.


Indien bij vraag 11 t/m 15 'nee' is ingevuld dan is verder geen toestemming nodig. Indien die vragen geheel of gedeeltelijk met 'ja' zijn beantwoord dan geldt een meldingsplicht. De (volledige) melding moet door de organisator tenminste 3 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend bij de burgemeester. De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de (volledige) melding het evenement verbieden indien de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu in gevaar komt. De melder ontvangt binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met procedure- en rechtsbeschermingsbepalingen en gelijktijdig een zogenaamde 'acceptatiebeschikking' van de burgemeester.Daarin staat ter vermeld aan welke algemene regels de organisator zich moet houden.

De burgemeester kan naast de geldende algemene regels eventueel een of meer specifiek(e) voorschrift(-en) verbinden aan de beschikking.Ten behoeve van het te houden evenement worden in het meldingsformulier enkele vragen gesteld, aan de hand waarvan de organisator kan zien welke (onderdelen van) algemene regels in zijn situatie gelden.Ook kan er aanvullend om overlegging van een nader document verzocht worden (situatietekening bijvoorbeeld). De algemene regels zijn verkrijgbaar bij de Centrale Klantenbalie, per e-mail of op deze pagina.
Op basis van de acceptatiebeschikking, al dan niet met specifieke voorschriften, kan met inachtname van de van toepassing zijnde algemene regels het evenement plaats vinden. Overigens geldt in alle situaties, dus los van de vraag of er wel of geen meldingsplicht bestaat, dat een evenement geen gevaar mag opleveren voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu. Hiervoor geldt een primaire verantwoordelijkheid voor de organisator.
 

Grote evenementen (vergunningplicht)

Vraag 16 Dienen er wegen afgesloten en/of parkeerverboden ingesteld of andere verkeersmaatregelen getroffen te worden?

Ja

Er is waarschijnlijk een ontheffing nodig op basis van de Wegenverkeerswet, waarvoor een verkeersbesluit genomen moet worden. Houdt rekening met een termijn van minimaal 10 weken. Informeer bij de gemeente. Klik hier voor het aanvraagformulier verkeersbesluit.

Nee

Er is geen verkeersbesluit nodig.

 

Vraag 17 Vindt het evenement plaats in: een tent, gebouw of in de open lucht (al dan niet binnen of direct grenzend aan openbaar gebied)?

Ja

Hierop zijn algemene regels van toepassing. Afhankelijk van het soort, aard en omvang van het evenement en de locatie of voorzieningen kunt U zien wat in Uw situatie van toepassing is en waarover U de gemeente mogelijk vooraf nog moet informeren. Klik hier voor de algemene regels veiligheid, openbare orde, volksgezondheid en milieu APV

Nee

Er gelden geen algemene regels voor tenten, gebouwen of open lucht.

 

Vraag 18 Wordt er drank verkocht of bedrijfsmatig verstrekt (door een horecaondernemer)?

Ja

Er is een (tijdelijke) ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Er is al een algemene ontheffing verleend met voorschriften waaraan U zich moet houden. U hoeft nog slechts aan de gemeente de datum/data, tijdstip(pen), de locatie en de naam van degene ten behoeve waarvan de ontheffing geldt door te geven. Op dat moment wordt de individuele ontheffing geacht te zijn verleend. Klik hier voor de algemene regels algemene/individuele horeca-ontheffing ex artikel 35 DHW.

Nee

Er is geen ontheffing nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

 

Vraag 19 Wordt er muziek ten gehore gebracht (live of middels een geluidsinstallatie)?

Ja

Er zijn nadere geluidregels bij evenementen van toepassing. Klik hier voor de algemene regels voor geluidbeleid bij evenementen en overige activiteiten.

Nee

Er gelden geen algemene regels voor muziek (+geluid).

 

Indien u bij vraag 16 tot en met 20 'nee' heeft ingevuld, dan heeft de organisator alleen een evenementenvergunning nodig (zie aanvraagformulier onder formulieren APV'). Houdt rekening met een maximale beslistermijn op de (volledige) aanvraag van 8 weken na de ontvangst.Gewenst is echter vooroverleg met de gemeente in een veel eerder - zo vroeg mogelijk - stadium.Soms kan de beslistermijn in ingewikkelde situaties verlengd worden. De aanvrager/organisator krijgt een ontvangstbevestiging met daarin opgenomen procedure- en rechtsbeschermingsbepalingen. Bij een vergunningplichtig evenement wordt een beschikking met voorschriften op maat gegeven, afhankelijk van de aard en omvang daarvan. Ook indien de organisator beschikt over een verleende evenementenvergunning blijft hij er primair verantwoordelijk voor dat de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of milieu bij het evenement geen gevaar oplevert.
 

Gewenste voorzieningen van de gemeente?

Vraag 20 Betreft het een Oud Limburgs schuttersfeest?

Ja

Er gelden nadere regels. Klik hier voor de algemene regels voor oud Limburgs schieten bij evenementen.

Nee

Voor dit onderdeel zijn geen nadere regels of voorschriften van toepassing. 

 

 Vraag 21

Zijn er producten of diensten van de gemeente gewenst?

Ja

Ga naar vraag 22 t/m 24

 

Vraag 22    Wil de organisator verkeersborden, dranghekken of oude vlaggemasten/vlaggen in bruikleen hebben?

Ja

Deze zijn gratis. Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden en om deze te reserveren

 

Vraag 23 Wil de organisator overige producten en diensten (bijv. podium, brandblussers, duobakken, transport van producten)?

Ja

Informeer bij de gemeente naar de tarieven

 

Vraag 24 Wil de organisator gebruik maken van de gemeentelijke aankondigingsborden?

Ja

De kosten bedragen 101,10 per twee weken. Informeer naar de voorwaarden

 

Nederweert, versie 22 april 2009, laatst bijgewerkt d.d. 17 april 2013